TÜRKİYE SOSYAL HİZMETLER ve SOSYAL ÇALIŞMA ANDİZİNİ (KRONOLOJİSİ)

HAZIRLAYANLAR:
Prof. Dr. İlhan TOMANBAY
Doç. Dr. Oğuzhan ZENGİN

BU BİR TÜRKİYE SOSYAL TARİH KRONOLOJİSİDİR. ANCAK TARİH VE YAŞAM BİR BÜTÜNDÜR VE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞLARI DA SOSYALLEŞMELERİNİN BAĞLANGICIDIR. TARİH ÇAĞLARINA, ORTAYA ÇIKIŞLARIYLA TÜRKLERE VE SOSYAL GELİŞİM TARİHİNE BÜTÜNSELLİK İÇİNDE BAKMAK BİRÇOK NOKTAYI ANLAMAYI KOLAYLAŞTIRACAKTIR.

Gün
Ay
Yıl
Konu
GENEL TARİHSEL AKIŞ – YAŞAM ORTAMININ ORTAYA ÇIKIŞI
13,8 milyar yıl önce
Evrenin evrimi kuramına göre Dünya’da yaşamı, yani, Dünya ve diğer gezegenlerin oluşumunu sağlayan, yaşamı ortaya çıkaran doğanın ve insanlığın ilk muştusu “büyük patlama” (Big Bang, İng.).
3 Milyon yıl önce dünya ortaya çıktı.
Organik evrim başladı.
2.5 Milyon yıl önce – MÖ 12.000
(TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR)
TAŞ ÇAĞI. YONTMA TAŞ ÇAĞI. Kültürel evrim başladı. İnsan ortaya çıktı.
100.000 yıl önce
(TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR)
Ateş denetim altına alındı, kullanılmaya başlandı. Böylece dilin gelişim kapısı açıldı. (Byron Reese, 2018)
MÖ 12.000 – 9.000
(TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR)
ORTA TAŞ ÇAĞI. YONTMA TAŞ ÇAĞI.
MÖ 9.000 – 5.500
(TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR)
CİLALI TAŞ ÇAĞI.
10.000 yıl önce
Tarım gelişmeye başladı.
MÖ 5000 – MÖ 3000
(TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR)
MADEN ÇAĞI (BAKIRDAN MADENE)
MÖ 5000 – MS 375
Tekerlek kullanılmaya başlandı. Yazıya geçildi.
MÖ 5000 – MS 375
(TARİH ÇAĞLARI)
İlkçağ. (Antik Çağ). Yazının icadından Kavimler göçüne değin.
MÖ 3300 – 1200
Tunç Çağı (Bakırı sertleştirip tunca geçiş dönemi.)
MÖ 1200 – MS 303
Demir Çağı (Tunçtan daha sert olan demirin kullanılmaya başlanması. Demir silahlara geçiş.)
MS 375
Kavimler Göçü. Yeni toplulukların ve yerleşimlerin oluşmaya başlaması.
MS 375 – 1453
Ortaçağ. Kavimler Göçünden Istanbul’un fethine değin.
1453 – 1789
Yeniçağ. Istanbul’un fethinden Fransız Ayaklanmasına değin.
1789 – 1980’ler (~)
Yakınçağ. Fransız ayaklanmasından dijital teknolojinin başlamasına kadar.
18. Yüzyılın ilk çeyreği
Buharın itici gücünün keşfi ve kullanımıyla sanayileşme devrimi başladı. (Mekanize teknoloji.)
20 Yüzyıl’ın ikinci yarısı ve 21. Yüzyıl.
(1980’li yıllar)
Dijital devrim, dijital çağ başladı.
SOSYAL TARİH
MÖ 6000
Türkleri oluşturacak insan topluluklarının Kuzey Asya’da (Sibirya dolayları) güneye doğru inmeye başlayarak hayvan (koyun) yetiştiriciliğiyle düzenli yaşama geçmişlerdir. İlk olarak Anav kültürü olarak biçimlenmiştir.
MÖ 2500 – 1700
Türklerin ataları Afanasiyevo kültürüne sahip Brakisefal ırktır.
MÖ 1700 – 1200
Bu savaşçı ve göçebe Öntürklerin Afanasiyevo kültürü Andronovo kültürüne dönüşmüştür. Bu süreçte bu kavimler kuzeyden hareket ederek Altay dağları ile Tanrı dağları arasındaki bölgeye indiler.
MS 1. Yüzyıl
Türk adının kayıtlardaki ilk kullanımı. Pomponius Meta ve Plinius adlı Romalı tarihçilerin yazdığı kayıtlardadır. Azak’ın doğusunda yaşayanları kayıtlarda Türk (Turcae/Tyrcae) olarak adlandırmışlardır. Türkçe belgeler olarak da ilkkez Orhun yazıtlarında (Kül Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarında) Türk adı (Türük/Török/ Törk) geçmektedir. Dilbilimsel çözümleme: Türk sözcüğü türemek sözcüğünden türetilmiştir. Zamanla türeyen, töre, töreli, tüzüklü (yazılı kurallar, toplumsal düzen anlayışı) terimleri de Türk kökenlidir. Moğolca çoğulu Türk-üt’tür. Anlamı olgun genç, sert, cesurdur. Sözcük zamanla güçlü, güzel anlamlarını yüklenmiştir. Farsça Türkî-i Çeşm (güzel göz), Türkî-i Çin (güzel, güçlü güneş)… gibi. Divanu Lugati’t Türk’te Kaşgarlı Mahmud Türk kelimesini “Nuh’un oğullarından birine Tanrı tarafından verilmiş bir ad olduğunu” yazar. Tanrı’nın ordusuna Türk dediğini ve memnun olmadığı halklara cezalandırıcı olarak gönderdiğini yazmıştır. (Wikipedi).
MS ilk yüzyıl ve süreci
Altay dağlarının eteklerinde hayvancılıkla uğraşan, demir, maden işlemede ustalaşan bir soya Çinliler T’uküe demişlerdir. (Türük sözcüğünün çoğulu.)
MS 6. Yüzyıl
Bugut yazıtında 6. Yüzyıl olayları anlatılır; Ergenekon Destanı canlandırılır. Yüzeyinde dişi kurttan süt emen iki kolu kesik çocuk vardır. İlk Türk görseli.
MS 6. Yüzyıl
Batı dünyasında ilk Türk adı Yunanca yazılmış Menandros Protekor’da “tourkus” olarak geçmektedir.
MS 552 – 744
Ortaasya’da yerleşen Göktürkler, (Göktürk Kağanlığı. Kök Türük. Kök Türkler) Türk adının kullanıldığı ilk devlet. Kurucusu Bumin Kağan.
8. Yüzyıl
Zamanının en kalabalık Türk boyu olan Türkistan’da yerleşik Oğuzlar, Oğuz Kağan Destanına göre 24 boydan, Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lugati’t Türk yapıtına göre 22 boydan oluşmaktadır. 11. Yüzyıl’dan sonra Anadolu, Güney Kafkasya, Horasan, Kıbrıs, Mezopotamya, Balkanlar, Kuzey Afrika’ya dağıldılar..
8. Yüzyıl
Orhun yazıtlarında Türk adı geçmekte, yazıtlarda Türklerin toplumsal ve sosyal yaşamı anlatılmaktadır.
MS 744 – 840
Uygur Kağanlığı. İlk Türk devletlerinden. Asya’da yerleşik tarım düzenine geçen ilk Türk devleti. Kurucusu Kutluk Bilge Kül Kağan.
MS 4. Yüzyıl – 6. Yüzyıl
Hunlar. İlk Türk topluluklarından. İlk ata binen, at kullanan, atlı birlikler kuran göçebe ve savaşçı kavim. Çinlilerin ata binmeyi Türklerden öğrendiği söylenir. Ortaasya, Kafkaslar, Doğu Avrupa.
1295
Bugünkü İngiltere’de Magna Carta (Charta) imzalandı. (Latince, “Büyük Sözleşme” ya da Magna Carta Libertatum, Latince, “Büyük Özgürlükler Sözleşmesi”). Bu belgeyle İngiltere kralının yetkilerinin bazılarından vazgeçmesi, yasalara uygun davranması ve hukukun arzu ve isteklerinden daha üstün olduğunu kabul etmesi zorunlu kılınarak İngiltere tarihinde krala derebeyler tarafından bir ormanda zorla imzalatılmıştır. Kralın yetkileri ilk kez kısıtlanmış, derebeylere bazı haklar tanınmış, tarihte hukuk düzeninin yolu açılmıştır.
1400
İlk açılan Osmanlı darüşşifası Bursa’da Yıldırım Külliyesi içinde yer alan I. Beyazıt/Yıldırım Darüşşifası’dır.
1488
İstanbul dışında açılmış ilk darüşşifa Edirne’deki II. Beyazıt Darüşşifasıdır.
1539
Manisa Hafsa Sultan Darüşşifası açıldı.
1808
Sened-i Ittifak Ayanlardan Alemdar Mustafa Paşa’nın sözcülüğünde, Ayanlarla Sultan II. Mahmut arasında imzalandı. Bu Senet, Osmanlı’da değişen ve dengeleri bozulan iç ve dış kurumsal yapıların yeniden dengeye sokulması çabasıydı. Osmanlı’da ilk Magna Charta benzeri olay.
1819
İstanbul’da Patrikhane tarafından Kibotion Eleus adıyla bir yardım sandığı kuruldu (Meydan Larousse).
1820
Istanbul’da A. İpsilantis tarafından, Istanbul’da 1819’da kurulan Patrikhane yardım sandığı örnek alınarak Filiki Eteria’ya (Dostluk Derneği) gelir sağlamak amacıyla “Ethniki Kasa” adıyla gelir sandığı kuruldu. Osmanlıların dikkatini çekmemek için gelirler, okullar ve hastaneler kurmak için toplanan bağışlar şeklinde sağlanıyordu. Filiki Eteria bölge kuruluşları da bu adla isyanın ilk yıllarına kadar bölgelerinde çeşitli yardım sandıkları kurdular (Meydan Larousse)
3
Kasım
1839
Tanzimat Fermanının ilanı. (Gülhane Hatt-ı Hümayunu). İlk anayasal monarşik düzene geçiş.
31
Aralık
1851
Yetim mallarının korunması amacıyla Istanbul’da “Eytam Nezareti” (Yetimler Bakanlığı) kuruldu. “Eytâm Nizamnamesi” (Tüzük) yayınlandı. (Yetimler: Babası ölmüş çocuklar.)
1856
Islahat Fermanı. (Islahat Hatt-ı Hümayunu). Abdülmecit.
17
Mart
1857
Maarif-i Umumiye Nezareti (Genel Eğitim Bakanlığı) kurularak o güne kadara vakıflar eliyle yürütülen eğitim ve öğretim bu bakanlığa devredilmiştir. Böylece eğitim ve öğretim hizmetleri devlet eliyle yürütülmeye başlanmıştır.
1863
Korunma ihtiyacı içerisindeki yoksul Müslüman ya da gayrimüslim çocuklara temel eğitim vermek, bir meslek kazandırmak amacıyla tesis edilen ilk ıslahhane Tuna valisi Mithat Paşa tarafından Niş şehrinde kurulmuştur.
1863
Niş Valisi Mithat Paşa tarafından sosyal anlamda önemi büyük olan Memleket Sandıkları kuruldu. Avrupa’daki loncaların benzeri bir yeniden yapılanmanın sosyal boyutta ilk örneklerindendir. Memleket sandıkları, köylülerin kredi gereksemesinin karşılanması için Devlete ait arazinin işletilmesi ve buralardan eldelenen gelirlerin bir sandıkta toplanıp kredi olarak kullanılmasıydı. 1867’de Memleket Sandıkları Nizamnamesi çıkarılarak olay yasal çerçeveye oturtuluyor. (Mithat Paşa’nın kooperatifçilik hareketi yasal çerçeveye oturtuluyor.) Zaman içinde bu sandıkların adları da değiştirildi, Menafi Sandıkları (Çıkar, yarar sandıkları) adını aldı. Cumhuriyetten sonra da değişen örgütsel yapılanmalara uygun olarak, bir yasayla A.Ş. durumuna getirildi ve Ziraat Bankası kurulmuş oldu.
30
Mart
1864
Dâire-i Askeriyye ruznâmecisi Yusuf Ziya Paşanın teşvik ve öncülüğü ile Gazi Ahmed Muhtar Paşa (sadrazam), Vidinli Tevfik Paşa, Sakızlı Ahmed Esad Paşa (sadrazam) ve Ali Nakī Efendi tarafından, diğer unsurlara göre yoksul ve geri kalmış Müslüman halk çocuklarının eğitim ve öğretimine yardımcı olmak üzere Cem‘iyyet-i Tedrîsiyye-i İslâmiyye adlı bir dernek kurulmuştur.
1866
Tuna Valisi Mithat Pasa tarafından Eytam Sandıklarının kurulmasına ilişkin nizamname (tüzük) yayınlandı.
1866
Askeri Tekaüt Sandığı kurularak Osmanlı’da ilkkez askerlerden başlayarak çalışanlara emeklilik hakkının verilmesine başlandı. Çalışanların çalışma yaşamı emeklilik aşamasına değin düzenlenmeye başlandı.
8
Mayıs
1867
Dilaver Paşa tarafından hazırlanan Dilâver Paşa Nizamnamesi (tüzük) (Ereğli Kömür Maden-i Hümâyûnu İdaresinin Nizamnamesi) Ereğli Kömür Ocaklarında çalışan işçilerin refahlarıyla ilgili, onların çalışma koşullarını düzenlemekten çok bölgede kömür arttırımını amaçlayan, Ereğli Sancağındaki 13-50 yasları arasındaki erkeklerin 12’şer gün madende zorunlu çalışmalarını öngören bir tüzük. Türk tarihinde çalışma yaşamının ve işçilerin çalışma koşullarının düzenlenmesiyle ilgili ilk yasal düzenlemedir.
1868
Tuna Valisi Mithat Paşa tarafından korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili ilk hareket başlatıldı. Kimsesiz çocukları yaşama hazırlamak ve meslek sahibi yapabilmek için çocuk islâhevleri açıldı.
11
Haziran
1868
Marko Paşa, Dr. Abdullah Bey (Karl Edward Hammerschmidt), Kırımlı Aziz İdris Bey ve Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa (Michel Lattas) gibi bir grup idealist doktor “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti”ni kurdu.
26
Mart
1869
Maadin Nizamnamesi (Madenler Tüzüğü) çıkarılıyor. Dilaver Paşa Tüzüğüne ek olarak iş kazalarına karşı işverenin önlemler getirmesini düzenliyor. İlkkez, işçiye uygun ücret ödenmesi, işçinin kendi rızasıyla çalışması gibi hükümler ve işçi sağlığı konusunda önlemler getirildi, zorla çalışma kaldırıldı.
1868
Osmanlı İmparatorluğunda Mecelle Cemiyeti (Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye Cemiyeti: Adli hükümler kitabı derneği) kuruluyor ve Mecelle’nin hazırlanmaya başlamasıyla Osmanlı’da hukuk kurumsal düzeyde biçimlenmeye başlıyor. Kuruluş tüzüğü (nizamname) hazırlanıyor.
20
Nisan
1869
Mecelle Cemiyetinin çalışmalarıyla Mecelle yayınlanmaya başlıyor. Mecellenin yazımı 16 Eylül 1876’da (26 Şaban 1293) 16 Kitab ve 1851 Maddeyle tamamlanıyor.
1
Nisan
1871
Ameleperver Cemiyeti kuruldu. (İşçiseverler Derneği)
25
Haziran
1873
Cem‘iyyet-i Tedrîsiyye-i İslâmiyye Derneği, kimsesiz Müslüman çocuklara yönelik Dârüşşafaka adında ücretsiz bir okul açmış ve 54 öğrenciyle eğitime başlamıştır.
1874
1874 yılında temel işlevi ölen “ilmiye memurlarının” (din işlerinde çalışanların) ailelerine maaş bağlamak olan Eytam ve Eramil-i İlmiye İaşe Sandığı kuruldu. (Din işlerinde çalışanların yetim ve dul kadınlarına bakım sandığı).
23
Aralık
1876
1. Meşrutiyet. Kanun-u Esasi (Temel Yasa) (ilk Osmanlı Anayasası) ilan ediliyor.
1877
“Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti” “Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti” adını aldı. (Daha sonraki adıyla Kızılay)
1881
Mülkiye Tekaüt Sandığı kuruldu. Yaklaşık 13 yıl “ilmiye sınıfının” (bilim yapanlar) emeklilik işlemleri de bu sandık bünyesinde ele alınmış ve “ilmiyye sınıfı” da bu sandıktan emekli maaşı almışlardır.
13
Nisan
1890
Sultan II. Abdülhamid’in iradesiyle bir dârülacezenin kurulacağı ilân edildi. Konu Şûrâ-yı Devlet Tanzimat Dairesi’nde müzakere edilerek karara bağlandı. Buna göre çalışmaya muktedir oldukları halde dilenciliği meslek edinenler memleketlerine gönderilecek, sakat ve kimsesizler için bir dârülaceze inşa edilecekti. Buraya alınacak kişilerde din ve milliyet farkı gözetilmeyecekti. Kimsesiz ve sakat oldukları halde dârülacezeye başvurmayıp dilenmekte ısrar edenler ise hapis cezası ile cezalandırılacaktı.
1894
1874 yılında kurulan Eytam ve Eramil-i İlmiye İaşe Sandığına (Din işlerinde çalışanların yetimleri ve dul kadınları bakım sandığı) bu yıl ilmiye memurlarına (din işlerinde çalışanlara) emekli maaşı veren bir statü kazandırıldı ve bu sandığın adı İlmiye Tekaüd Sandığı olarak değiştirildi. (Din işlerinde çalışanlar emeklilik sandığı.)
2
Şubat
1896
Dârülaceze, Sadrazam Halil Rifat Paşa tarafından hizmete açıldı. İlk olarak 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nı nedeniyle sokakta kalan ve Haseki Hastahanesi’nde barındırılan 150 kadar kadın buraya nakledildi.
1911
Kafkasya’da kadınlara haklar tanıyan Çerkes Teavün Cemiyeti kuruldu.
25
Kasım
1914
“Yetimler yurdu, yetimhâne” anlamına gelen dârüleytam, Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı nedeniyle kimsesiz kalan çocuklar için Maarif Nâzırı Ahmed Şükrü Bey’in teklifiyle kurulmuştur. İlk müdürü İttihat ve Terakkî Fırkası’nın İstanbul merkez başkanı Kemal Bey, ilk genel müdürü ise Kastamonu mebusu İsmâil Mâhir Efendi’dir. Yaklaşık 16.000 çocuk çeşitli illerdeki darüleytamlara kabul edildi. Bu kurum 1918 yılında İstanbul’un işgali sonrası tarihe karıştı.
6
Mart
1917
İstanbul’da Himaye-i Etfal Cemiyeti kuruldu (1923 yılındaki genel kurulundan sonra yeni bir genel kurul yapmayarak tarihe karıştı.)
23
Nisan
1920
Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması. Sosyal yasaların düzenlenmeye ve çıkarılmaya başlaması.
2
Mayıs
1920
3 Sayılı Büyük Millet Meclisi İcra Vekillerinin Sureti İntihabına Dair Kanunla 11 bakanlıkla birlikte Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti kuruldu. (Daha sonra Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti. Daha sonra Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı. Şimdiki adıyla Sağlık Bakanlığı. Bu yasaya göre kurulmuş onbir bakanlık: “Madde 1. Şeriye ve Evkaf, Sıhiye ve muaveneti içtimaiye, İktisat (Ticaret, sanayi, ziraat, orman ve maadin), maarif, adliye ve mezahip, maliye ve rüsumat ve defteri hakani, nafia, dahiliye (Emniyeti umumiye, posta ve telgraf), Müdafaai milliye, Hariciye ve Erkânı harbiyei umumiye işlerini görmek üzere Büyük Millet Meclisinin on bir zattan mürekkep bir îcra Vekilleri Heyeti vardır.”
2
Mayıs
1920
3 Sayılı kanunla kurulan 11 bakanlıktan biri de Maarif Vekaletiydi. (Bugünkü Milli Eğitim Bakanlığı.)
2
Mayıs
1920
3 Sayılı kanunla kurulan 11 bakanlıktan biri de Adliye Vekaletiydi. (Bugünkü Adalet Bakanlığı.)
30
Haziran
1921
Ankara’da Himaye-i Etfal Cemiyeti kuruldu. (Sonradan adı Çocuk Esirgeme Kurumu).
17
Şubat
1923
1. İzmir İktisat Kongresi yapıldı. Ekonomik ve sosyal düzenlemeler.
1923
İstanbul’da kurulan Himaye-i Etfal Cemiyeti 1923’te yaptığı genel kurulundan sonra bir daha genel kurul yapmayarak tarihe karıştı.)
1923
Sabiha Sertel (1895-1968), Colombia Üniversitesine bağlı Sosyal Çalışma Okulu’ndan (New York School of Social Work) mezun oldu.
1923
İzmir’de Şark-i Kurup Çerkesleri Teavün Cemiyeti kuruldu. Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti.
29
Ekim
1923
Cumhuriyet’in ilanı. Sosyal reformların başlaması.
1923
Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının ardından “Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti”nin adı “Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti” olarak değiştirildi.
2
Ocak
1924
394 Sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun çıkarıldı.
18
Mart
1924
442 Sayılı Köy Kanunu çıkarıldı. Köyün sosyal yaşamını etkiledi.
5
Mart
1924
432 Sayılı Yasayla Ziraat Vekaleti kuruldu. (Bugünkü Tarım ve Orman Bakanlığının ilk kuruluşu.)
20
Nisan
1924
Teşkilat-i Esasiye Kanunu çıkarıldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anayasası. TC`nin ilk Anayasası. Toplantı ve dernek kurma vb. hakları tanındı.
1925
Ankara Memurlar Tüketim Kooperatifi kuruldu.
17
Şubat
1926
743 Sayılı ilk Türk Medeni Kanunu çıkarıldı. Bu yasayla Cumhuriyet tarihinde ilkkez aile başta olmak üzere sosyal yaşamı düzenleyen, kadın ve çocukları koruyan maddelerle yasal düzenlemeler yapıldı.
1
Mart
1926
765 Sayılı Türk Ceza Kanunu çıkarıldı. Bu yasayla Türk Medenî Kanununun çocukları koruyucu hükümleri düzenlendi. İlkkez “suçlu çocuklara” ceza yaptırımları getirildi.
26
Haziran
1926
895 Sayılı İmalat-i Harbiye Teavün ve Sigorta Sandığı Hakkında Kanun. (Savaş gereçleri üreticileri yardımlaşma ve sigorta sandığı.)
12
Mayıs
1927
1024 Sayılı Kamplara İştirak Edecek Talebe ve Muallimlerin İaşesi Hakkında Kanun. (Kamplara katılacak öğrenci ve öğretmenlerin bakımı hakkında yasa.)
21
Haziran
1927
1117 Sayılı Çocukları Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu çıkarıldı. Çocuğun manevi gelişimini olumsuz etkileyecek her türlü yayın hakkında işlem yapılmasını öngörür.
4
Nisan
1929
1412 Sayılı Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu çıkarıldı. Çocukların yargılanmaları açısından önem taşır. (Md. 375).
6
Mayıs
1930
1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çıkarıldı. Aile, çocuk ve işçi refahıyla ilgili maddeleriyle önem taşır.
3
Haziran
1930
1683 Sayılı Askeri ve Mülki Tekaüt Kanunu çıkarıldı. (Emeklilik Yasası).
1931
Türk Kooperatifçilik Kurumu Kuruldu.
1932
Türkiye “Milletler Cemiyeti”ne (Birleşmiş Milletler Örgütü) ve Uluslararası Çalışma Örgütüne üye oldu.
19
Şubat
1932
Halkevlerinin açılması.
1933
Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı çıkarıldı. (1933-1937).
1933
2097 Sayılı Vilayet Hususi İdareleri Tekaüt Sandığı Kanunu çıkarıldı. (Emeklilik Sandığı).
26
Ekim
1933
Türk Kadınına Muhtar, Köy İhtiyar Kuruluna seçme ve seçilme hakkı veren yasa çıkarıldı.
4
Temmuz
1934
2559 sayılı Polis Vazife ve Selâhiyeti Kanunu çıkarıldı. Önemi: Polis, yardım isteyenlere, yardıma muhtaç çocuklara, özürlü ve acizlere yardım etmekle yükümlü kılındı. Çocuğu ailesine ya da bir kuruluşa teslim etmek, 20 yaşından küçüklerin gazino, bar gibi içkili yerlerde, banyo, hamam ve plajlarda çalıştırılmaları yasaktır. Polis denetler.
28
Mayıs
1934
2454 Sayılı Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umumi İdaresi Memurları Tekaüd Sandığı Kanunu çıkarıldı.
5
Aralık
1934
Yapılan Anayasa değişikliğiyle Türk Kadınına tüm seçme ve seçilme hakkı verildi.
8
Nisan
1935
İstanbul’da ilk Uluslararası Kadınlar Kongresi yapıldı. Kongreye 1903 Nobel Fizik ödülü, 1911 Nobel Kimya ödülü sahibi ve radyoloji biliminin kurucusu Madam Eva Curie de katıldı.
1935
Himaye-i Etfal Cemiyetinin adı Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında başlatılan Türkçe seferberliği kapsamında gene dernek statüsünde olmak üzere “Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu” olarak değiştirildi.
1935
PTT Telgraf ve Telefon İdaresi Biriktirme ve Yardım Sandığı Nizamnamesi (tüzük) çıkarıldı.
1935
“Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti”nin adı Cumhuriyetin başlamasıyla başlatılan Türkçe yazma ve konuşma seferberliği çerçevesinde “Türkiye Kızılay Cemiyeti” olarak Türkçeleştirildi.
1935
2834 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanun çıkarıldı.
1935
Tekir Tarım Kooperatifi kuruldu.
1935
ABD’de Adsız Alkolikler örgütlenmeleri başladı.
21
Ekim
1935
2836 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu çıkarıldı.
8
Haziran
1936
3008 Sayılı İlk İş Kanunu çıkarıldı. Yürürlük: 1937.
12
Haziran
1937
3253 Sayılı Çok Çocuklu Hakimlere Verilecek Yardım Paralarıyla İkramiyeleri Hakkında Kanun çıkarıldı.
17
Haziran
1938
3457 Sayılı Sinai Müesseselerde ve Maden Ocaklarında Mesleki Kurslar Açılmasına Dair Kanun çıkarıldı.
18
Haziran
1938
2284 Sayılı Türkiye Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu çıkarıldı.
14
Temmuz
1938
3959 Sayılı ilk Cemiyetler Kanunu çıkarıldı.
16
Kasım
1942
5258 Sayılı Devletçe Parasız Verilecek Giyim Eşyası Hakkında Kanun.
14
Temmuz
1943
4455 Sayılı Askeri Sahra Postalarında Müstahdem Memurlarla Seyyar Orduda Vazife Gören Muhasebe Memurlarına Parasız Verilecek Elbise Hakkında Kanun çıkarıldı.
24
Haziran
1944
4599 Sayılı Fevkalade Hallerin Devamı Müddetince Memur ve Müstahdemlere Yapılacak Yardım Hakkında Kanun çıkarıldı.
22
Temmuz
1944
4626 Sayılı Memur Meskenleri İnşaası Hakkında Kanun kabul edildi.
26
Haziran
1945
4772 Sayılı İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortası Kanunu çıkarıldı. Yürürlük: 1946.
9
Temmuz
1945
4792 Sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu çıkarıldı.
21
Ocak
1946
4837 Sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kabul edildi.
20
Şubat
1947
5018 Sayılı İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri Hakkında Kanun çıkarıldı. Sendika kurma özgürlüğü getirildi.
1947
“Türkiye Kızılay Cemiyeti”nin adı Türkçe seferberliği kapsamında “Türkiye Kızılay Derneği” olarak değiştirildi.
24
Mayıs
1948
5210 Sayılı Köy Okulu, Öğretmen Evi, Köy Sağlık Memurları ve Ebeleri Evleri İnşa Ettirilmesi Hakkında Kanun çıkarıldı.
25
Nisan
1949
5375 Sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkında Kanun çıkarıldı.
23
Mayıs
1949
Kimsesiz, terkedilmiş ve “anormal çocukların” korunması amacıyla Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanun kabul edildi. (5387 Sayılı). tasarıda koruma görevi SSYB’ye verilmiş, görüşmeler sırasında değişiklik yapılarak MEB`e verilmiş.
2
Haziran
1949
5417 Sayılı Malûliyet ve İhtiyarlık Sigortası Kanunu çıkarıldı.
17
Haziran
1949
5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu çıkarıldı. Tüm birim emekli sandıkları tek çatı altında toplandı. Yürürlük: 01.01.1950.
4
Ocak
1950
5502 Sayılı Hastalık ve Analık Sigortası Kanunu çıkarıldı; önce İstanbul ve Trakya bölgesinde yürürlüğe girdi. Yürürlük: 01.03.1951.
13
Ocak
1950
5511 Sayılı Gördes Kasabasının Nakledileceği Kocamutluk Mevkiinde Yaptırılacak Meskenler Hakkında Kanun çıkarıldı.
9
Ağustos
1951
5822 Sayılı Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesinin Millî Eğitim Bakanlığına Devrine Dair Kanun kabul edildi.
2
Mart
1954
6301 Sayılı Öğle Dinlenme Kanunu kabul edildi.
1955-1956
SBO çıkışlı Prof. Dr. Cemal Mıhçıoğlu oniki ay süreyle New York Üniversitesinin Kamu Yönetimi ve Sosyal Hizmetler Fakültesinde incelemeler yaptı.
1957
Danimarkalı bir sosyal çalışmacı Türkiye’de görev alan ilk sosyal çalışmacı olarak İhsan Doğramacının kurduğu Hacettepe Çocuk Hastanesinde göreve başladı.
15
Mayıs
1957
6972 Sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanun çıkarıldı.
15
Mayıs
1959
7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kabul edildi.
12
Haziran
1959
7355 sayılı kanunla Sosyal Hizmetler Enstitüsü kuruldu. Türkiye’nin ilk sosyal çalışmacı, o zamanki adıyla sosyal hizmet mütehassısı yetiştiren Sosyal Hizmetler Akademisinin kurulmasının dayandırıldığı yasadır.
1959
İlk Milli Sosyal Hizmetler Konferansı gerçekleşti. 1. ve 2. konferanslar çocuk koruma konusuna odaklanmış, içine kapalı, seminer havasında ve herhangi bir yazılı kaynağı bulunmamaktadır.
1960
Türkiye’nin sosyal hizmet alanında yayın yapacak olan SOSYAL HİZMET adlı dergi yayın yaşamına başladı.
25
Temmuz
1960
35 Sayılı Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Uzuvlarının Feshi ile Mezkûr Uzuvlarının Yeniden Seçimlerinin Yapılmasına ve bu Uzuvların Faaliyete Geçişine Kadar Kurum Muamelatının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca Yürütülmesine Dair Geçici Kanun.
26
Aralık
1960
180 Sayılı, 42 sayılı Kanun Gereğince Emekli Olan Subaylara Mesken Yaptırılması Hakkında Kanun çıkarıldı.
5
Ocak
1961
222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu çıkarıldı. Bu yasayla zorunlu ilköğretim çağında bulundukları halde zihnen, bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan özürlü olan çocukların özel eğitim ve öğretim görmeleri sağlandı.
9
Ocak
1961
205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu çıkarıldı.
12
Ocak
1961
224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun kabul edildi. Türkiye’de sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesiyle ilgili ilk yasa. Yasaya göre bir program çerçevesinde sağlık hizmetleri sosyalleştirilecek. 1976 yılında (15 yıl içinde) Türkiye’de sosyalizasyon tamamlanacak. 1969’da 24 ile ulaşıldı.
1
Mart
1961
Sosyal Hizmet Dergisi yayınlanmaya başladı. Kasım Aralık Ocak 1972 son sayısıyla yayın dünyasına veda etti.
9
Temmuz
1961
334 Sayılı Yasayla Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kabul edildi. Cumhuriyet Döneminin ikinci anayasası.
22
Ağustos
1961
351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu çıkarıldı.
Eylül
1961
Türkiye’nin sosyal çalışmacı yetiştiren ilk yükseköğretim kurumu Sosyal Hizmetler Akademisi (SHA) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinde kuruldu ve açılış töreni yapıldı. SHA mülakatla eşit sayıda seçilen kız-erkek 34 öğrenciyle öğretime başladı. Adres. Halk Sk. No. 7, Sıhhiye, Çankaya, Ankara.
Eylül
1961
Türkiye’de Sosyal Hizmetler Akademisi ilk mezunlarından Şammas Hüyüklü 1 Numaralı diploma sahibi olarak Türkiye’nin bir numaralı sosyal hizmet mütehassısı olarak tarihe geçti. 1 Numaralı Diplomasını SABEV’e bağışladı. Diploma SABEV Belgeliğinde korunmaktadır.
Eylül
1961
Kemal Çakmaklı yeni açılan Sosyal Hizmetler Akademisinin kapısını ilk çalan kişi ve 1 Numaralı aday öğrencidir. Öğrenci numarası daha sonra 11 olmuştur. (Kendisinden alınan bilgi)
6
Kasım
1961
Türkiye’nin kurulan ilk yükseköğretim kurumu Sosyal Hizmetler Akademisi ABD’den gelen …. (?) öğretim elemanı ve Türkiye’den sekiz öğretim elemanıyla öğretime başladı.
Kasım
1961
Sosyal Hizmetler Akademisinin ilk müdürü Dr. Osman Yaşar göreve başladı. (1961-19??) Fuat İyicil ise müdür yardımcısıdır.
1961
Sosyal Hizmetler Akademisi için 1962’de merkezi sınav sistemi başladı. (Kaynak: Şammas Hüyüklü)
1961
UNICEF’le Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile UNICEF arasında bir andlaşmayla Koruyucu Aile kurumu oluşturuldu. Uygulama ilk Ankara’da başlatıldı ve yaygınlaştırıldı. (Çeşitleri: l. Para karşılığında ve 2. Parasız koruyucu aile. 3. Grup koruyucu ailesi (8-10 kişilik gruplara bakım sağlayan aileler. (Bu Türkiye’de henüz yok.). Bu andlaşmanın yasal dayanağı Türk Medeni Kanunu. Md. 273.)
5-8
Mayıs
1962
II. Milli Sosyal Hizmetler Konferansı gerçekleştirildi.
1962
Sema Kut İngiltere’de bulunan Cardiff Üniversitesinden “Social Administration and Social Work” alanında yüksek lisans derecesi aldı.
1962
Sema Kut Sosyal Hizmet Akademisinde göreve başladı.
1962
İngiltere’de yüksek lisans eğitimini tamamlayan Birsen Gökçe Sosyal Hizmet Akademisinde göreve başladı.
1963
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından mevcut personelini sosyal hizmete alanındaki görevlerde çalıştırmak amacıyla ilkkez dört aylık çocuk yetiştirme memuru mesleki eğitimi başlatıldı.
26
Nisan
1909
Osmanlı Mebusan Meclisinde “Mazanne’i Sui Eşhasın Tedibine Dair Kanun” (Suç İşleme Şüphesi Altındaki Kişilerin Cezalandırılmasına Dair Yasa) çıkarılmış ve 1963 yılında yürürlükten kaldırılmıştır.
30
Nisan
1963
225 sayılı kanunla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinde Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü kuruldu. Genel Müdürlük, sosyal hizmet uzmanları okuldan mezun olana kadar, mevcut personelini hizmet içi eğitimlerle bu alana yönlendirdi. Kurumun ilanına başvuran kişiler değerlendirmeye alınarak en uygun görülen 12 kişi dört aylık çocuk yetiştirme memuru eğitimine tabi tutuldu. Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’nün (SHÇEK) 1983 yılında Türkiye’deki farklı kuruluşların sorumluluğunda yürütülen sosyal hizmetleri bir çatı altında toplama amaçlı 2828 sayılı Kanunla kurulmasına kadar faaliyetlerini sürdürmüştür.
1963
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinde kurulan Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğünün ilk genel müdürü Sosyal Hizmetler Akademisi çıkışlı Enver Oymak oldu. Görevi ………… (?) tarihine kadar sürdü.
14
Mayıs
1964
Sosyal Hizmetler Akademisinin ilk müdürü Dr. Osman Yaşar’ın müsteşar yardımcısı olması nedeniyle müdürlük görevine İbrahim Yurt vekaleten atandı.
17
Temmuz
1964
Sosyal Sigortalar Kanunu. (İşçi Sigortaları Kanununun kapsamı genişletildi)
22
Temmuz
1964
499 Sayılı Yurtdışında çalışan İşçilere Konut ve Küçük Sanat Kredisi Açılması ve Ödünç Para Verilmesi Hakkında Kanun çıkarıldı.
27
Temmuz
1964
Akademi müdürü İbrahim Yurt yurtdışına gittiğinden müdür yardımcısı Fuat İyicil müdürlüğe vekalet etmiştir.
15
2
Ağustos
Haziran
1964
1965
Muammer Çetingök 1964’te Ankara Yıldırım Beyazıt Lisesinden mezun olduğu yıl American Field Service (AFS) (Amerikan Alan Çalışması Bursu)yla gittiği ABD’de bir yıllık lise eğitimi ödülü aldı. La Plata Lisesi, La Plata, Maryland.
1965
Sosyal Hizmetler Akademisi ilk mezunlarını verdi. (25 kişi) İlk mezunlardan 13 kişi öğrenci asistanlığı statüsüyle okulda görev almıştır.
1965
Sosyal Hizmet Mütehassısları Sendikası kuruldu. 1970 yılında, sendikanın kapanması nedeniyle 1972 yılında Sosyal Hizmetler Akademisi Mezunları Derneği kuruldu.
1
Nisan
1965
557 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun çıkarıldı.
1965-1966
Sosyal Hizmetler Akademisinin ilk mezunlarından (1965) ve ilk asistanlarından Gönül Erkan asistanlık görevine başladı. Asistanlık görevi 1970 yılına kadar sürdü.
1966
Sosyal Hizmetler Akademisinin ikinci mezunlarından (1966) ve ilk asistanlarından Sevda Uluğtekin asistanlık görevine başladı.
17
Ağustos
1965
Sosyal Hizmetler Akademisi 1965 Mezunu Emel Danışoğlu zamanın merkezi kamu kurumlarından olan Devlet Planlama Teşkilatına (DPT) sınavla araştırma asistanı olarak kabul edilen ilk “sosyal hizmet mütehassısıdır”.
1965
Sosyal Hizmetler Akademisi Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliğine (IASSW) üye oldu. (Bu tarih için Sema Kut 1967 derken SHUDER 1963 diyor. Hacettepe SH web sitesinde 1965, Koşar ve Tufan 1966)
1965
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu yayınlanarak, sosyal hizmet mütehassıslarının sağlık hizmetleri sınıfına dâhil oldukları belirtildi.
21
Mart
1966
Sema Kut Sosyal Hizmet Akademisine müdür yardımcısı olarak atandı.
19
Mayıs
1966
Sosyal Hizmet Akademisinde ilk yıl tam gün çalışan Türk öğretim elemanları: Sema Kut, Dr. Ziya Akkaya, Nihal Turan, Lütfiye Yasa, Birsen Gökçe, Gönül Erkan, Erkan Öngel, Elkin Besin.
19
Mayıs
1966
Sosyal Hizmet Akademisinde tam gün çalışan ABD’li öğretim elemanları: listesi????
1966
Emre Kongar Michigan Üniversitesi Sosyal Çalışma Bölümünden master unvanı ile mezun oldu.
1967
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı onayıyla İl Sosyal Hizmet Şubeleri kuruldu. Bunlar 1975’te İl Sosyal Hizmet Şubelerine dönüştürüldü.
1967
Ankara Sosyal Hizmetler Merkezi kuruldu. 2828 Sayılı Yasanın çıktığı 1983 yılına kadar 51 personel görev yapmış. (Aşağıdaki tarihte toplantıya katılanlar: Cahide Cizre, Halit Şahintepe, Sevgi İzmir, Emel Aykol, Tünay Öktem, Muhsin Tokatlıoğlu, Nedim Eldem, Murat Çevik). Murat Çevik yazmış: “Toplandık. Yitirdiklerimizi saygı ve özlemle yadettik. 51 yıllık dostluğun, kardeşliğin bitmez, tükenmez anılarını tazeledik, pastasını kestik.” (Kaynak: Facebook, Murat Çevik, Nedim Eldem ile birlikte, 9 Mayıs 2018, 22:58) İlk müdür Cahide Cizre, ikinci Halit Şahintepe, üçüncü Emel Aykol. 2828 ile bu merkezler kalktı; il müdürlükleri kuruldu. (Murat Çevik’ten sözlü bilgi.)
25
Şubat
1967
Sosyal Hizmetler Akademisinin üçüncü müdürü Sema Kut göreve başladı. Bu görevi 12 Eylül Dönemindeki kesintisiyle 1979 yılına kadar sürdürdü.
1967
1967-1968 akademik yılı açılışına Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ile Cumhuriyet Senatosu Başkanı İbrahim Şevki Atasagun katıldı.
1967
O yıllarda Sosyal Hizmetler Akademisine dışardan derse gelen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Cevat Geray Toplum Kalkınması Deneme Çabaları Bünyan Örneği adlı kitabını yayınladı. (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi yayını.)
19
Eylül
1967
Sosyal Hizmetler Akademisi ilk yıl mezunlarından yurtdışına ilk çıkan 1965 mezunu Osman Nuri Yıldırım’dır. İsveç’te lisans tamamladı, yüksek lisans ve doktora yaptı. Bu süreç içinde altı ay İngiltere’ye giderek İngilizcesini geliştirdi. Aynı zamanda sosyal hizmet uzmanı olarak Stockholm ilinin değişik belediyelerinde çalışarak yaşamını sürdürdü. İsveç’te 13,5 yıl kalarak 24 12 1979’da yurda döndü.
1967
Türkiye’nin ikinci, bir üniversite bünyesinde açılıp sosyal çalışmacı yetiştiren ilk yükseköğretim kuruluşu Hacettepe Üniversitesi Sosyal Çalışma Yüksekokulu açıldı ve 26 öğrenciyle eğitim vermeye başladı.
1967-1968
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Çalışma Yüksekokulunun ilk müdürü Dr. Emre Kongar oldu (29 yaşında). 1971 yılına kadar bu görevi sürdürdü.
21
Nisan
1968
Sosyal Hizmetler Akademisi asistanlarından Gönül Erkan, Çağla ……….. (?) (Soyadı çıkartılamadı) ve Ertan Kahramanoğlu Full Bright’ın 13 aylık bursu için yapılan sınavı kazanarak Amerika’ya uçtular. (Hangi kentlere gittiler?)
12
Ekim
1968
Sosyal Hizmet Akademisi öğretim elemanlarından Mr. Rizvie’nin sosyal hizmetle ilgili İngilizce kavramların Türkçe karşılıklarının bulunması ihtiyacını ifade etmesi üzerine bu konuda bir komisyon kurulmasına karar verildi. Ertan Kahramanoğlu bu komisyonda gönüllü olarak çalışmak istediğini belirtmiştir. Komisyon üyeleri; Mr. Rizvie, Lütfiye Yasa, Nesrin Güran, Nihal Turan, Ertan Kahramanoğlu. Üzerinde durulması gereken kavramların liste halinde hazırlanması ve gelecek cumartesi toplanması istendi (O zamanlar cumartesi yarım gün şeklinde saat 13.00’a kadar çalışma günüdür.)
1968
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Çalışma Yüksekokulu İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesine bağlı Sosyal Çalışma Bölümü olarak yeniden yapılandırıldı.
11-14
Aralık
1968
3. Milli Sosyal Hizmetler Konferansı, “Türkiye’de Sosyal Değişme ve Sosyal Hizmetler” temalı olarak gerçekleştirildi.
1968-1969
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Çalışma Yüksekokulu İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesine bağlı Sosyal Çalışma Bölümü Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümü olarak yeniden adlandırıldı.
1968-1970
Osman Nuri Yıldırım İsveç’te Stockholm Üniversitesinde PG’ye (Postgraduate Education) başladı (International Gratuate Education). Lisans tamamlamayla Sosyoloji Bölümünü bitirdi.
1969
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Çalışma Yüksekokulu, Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanarak Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümü adını aldı.
1969
Türkiye’de alanın ilk lisansüstü (yüksek lisans) öğretimi Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitimi Fakültesi çatısı altında HÜ Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümünde 1969 yılında başlatıldı; bu bölüm kapatılınca lisansüstü sosyal hizmet eğitimi Sosyal Hizmetler Yüksekokulunda devam ettirildi.
14
Nisan
1969
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri ve UNICEF Teşkilatı İşbirliği ile Sosyal Yardımcı Kursu açıldı. Kursa 20 öğrenci katıldı. Kurs 31 Temmuz 1969’a kadar sürdü.
?
19??
Türkiye Sosyal Hizmet ve Araştırma Derneği kuruldu. Kurucu başkanı Tevfik Çevikbilen.
1970-1982
Sosyal Hizmetler Akademisinin ilk mezunlarından (1965) ve ilk asistanlarından Gönül Erkan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Akademisinde “öğretim Üyesi” titriyle görev yaptı. Bu görevi 1982 yılına kadar sürdü.
14
30
Temmuz
Ağustos
1970
Muammer Çetingök Fulbright bursuyla, ABD’de Uluslararası Öğrenciler Oryantasyon Merkezinde (Orientation Center for International Students) iki ay süreli Kültür ve Dil Yönlendirme Programına (Cultural and Language Orientation Program) katıldı. Adres: University of Kansas, Lawrence, Kansas.
1
2
Eylül
Haziran
1970
1972
Sosyal Hizmetler Akademisini 1970 yılında birincilikle tamamlayan Muammer Çetingök yine Fullbright Bursuyla ABD’de University of Maryland, School of Social Work and Community Planning, Baltimore, Maryland’de yüksek lisans programını tamamladı. Eğitim/Öğretim alanı: Sosyal Yönetim, Araştırma ve Politika” (Social Administration, Research and Policy). Yüksek lisans tezi: “Yöneticiler ve Sosyal Çalışma” (Administrators and Social Work).
1971
Keçiören’de yapılan ilk mezuniyet töreni. 1971 yılı mezunlarının mezuniyet töreni yapıldı.
1971
Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümü ilk mezunlarını verdi.
1971
Prof. Dr. Emel Doğramacı Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümü Başkanı olarak atandı. Bu görevi bir yıl sürdürdü.
1971
Ferit Berk İngiltere’nin York Üniversitesinde “Social Work and Social Administration” alanında İngiltere’de Türk Toplumunun Sorunları” teziyle yüksek lisans derecesi aldı.
1971
Ertan Kahramanoğlu İngiltere’nin York Üniversitesinde “Social Work and Social Administration” konusunda yüksek lisans derecesi aldı.
2
Eylül
1971
Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu çıkarıldı. (Bağkur kuruldu.)
1970-1973
Osman Nuri Yıldırım İsveç Uppsala Üniversitesinde yüksek lisans (master) yaptı. Konusu: Marksizmde Kutuplaşma Kuramı.
15
Şubat
1972
İlhan Tomanbay mezuniyetinden sonra ilk çalışma yeri olan Türk-İş’e bağlı Genel-İş Sendikasında eğitim uzmanı olarak göreve başladı. Kendisi Türkiye’de ilk kez bir sendikada çalışmaya başlayan sosyal çalışmacıdır.
1972
Sosyal Hizmetler Akademisi Mezunları Derneği kuruldu ve 1980 yılında kapatıldı.
1972
Prof. Dr.(????) Birsen Gökçe Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümü Başkanı olarak atandı. Bu görevi 1976 yılına kadar sürdürdü.
15
28
Ağustos
Mayıs
1972
1976
Sosyal Hizmetler Akademisinden Mayıs 1970 çıkışlı Muammer Çetingök ABD’de Washington University öğrenim bursuyla George Warren Brown School of Social Work, St. Louis, Missouri’de doktora programını tamamladı ve “Sosyal Çalışmada Felsefe Doktoru” ünvanını aldı. Eğitim/öğretim alanı: Macro Systems Intervention Concentration. Emphasis on Administration, Manpower, and Research in Social Work. (Washington Üniversitesi, St. Louis, Missouri, ABD.) Doktora tezi: Sosyal Çalışmacıların İş Hareketliliği (Job Mobility of Social Workers). (Muammer Çetingök sosyal hizmet alanında Türkiye içinde (Sosyal Hizmetler Akademisi çıkışlılar arasında) ve dışında “PhD in Social Work” (Sosyal Çalışma doktoru) sanını alan ilk Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıdır.)
2
Temmuz
1973
Gebe veya Emzikli Kadınların Çalıştırılma Koşullarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtları (Kreş) Hakkında Tüzük çıkarıldı.
1973-1979
Osman Nuri Yıldırım İsveç Lund Üniversitesinde doktora yaptı. Doktora tez konusu: Marksizmin Gelişmiş Kapitalist Toplumlarda Kutuplaşma Kuramı.
26
Şubat
1974
İlhan Tomanbay Genel-İş Sendikası tarafından üç arkadaşıyla birlikte Alman sendikalarından ÖTV’nın (Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr; Kamu Yönetimi, Taşımacılık ve Trafik Sendikası) çağrılısı olarak on aylık bir sendikal eğitim kapsamında gönderildiği Federal Almanya’ya gitti. Bitiminde Türkiye’ye döndü.
1975-1984
Ertan Kahramanoğlu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığı ve vekaleten Genel Müdürlük görevlerini yürüttü.
Nisan
Haziran
1975-1976
İlhan Tomanbay tekrara Almanya’ya giderek 15-18 yaş grubu erkek gençlere meslek eğitimi veren ve bünyesinde dokuz sosyal çalışmacı çalıştıran meslek eğitimi kuruluşunda (Berufsausbildungsstätte Himmelthal Gemeinnützige GmbH’da) sosyal çalışmacı olarak bir yıl çalıştı. 1976’da işini bırakarak askerlik yapmak için Türkiye’ye döndü. Türkiye’de sosyal çalışma öğretimi alarak Almanya’da mesleki çalışma yapan ilk sosyal çalışmacı oldu.
1975
Sosyal Hizmetler Akademisi 1965 Mezunu Emel Danışoğlu zamanın merkezi kamu kurumlarından olan Devlet Planlama Teşkilatında (DPT) araştırma asistanı olarak çalışırken sınav jürisi kararıyla DPT Planlama Uzmanı statüsüne alındı.
1976
İlhan Tomanbay SHU-DER (Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği) şube genel kurulunda Ankara şube başkanlığına seçildi.
1976
Emre Kongar tekrar Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümü Başkanı olarak atandı. Bu görevi 1978 yılına kadar sürdürdü.
1
Temmuz
1976
2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş İhtiyacı Olan, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kabul edildi. Sosyal Yardım yasasıdır.
1
Ağustos
1976
Sosyal Hizmetler Akademisinden 1970 çıkışlı Muammer Çetingök ABD’de yüksek lisans ve doktora programlarından sonra The Tennesee University College of Social Work’te (Knoxwille, Tennessee) (Memphis Yerleşkesinde “Social Work Brancfh’da) asistan profesör olarak akademik görevine başladı. (ABD’de akademisyen olarak görev yapan ilk Sosyal Hizmetler Akademisi mezunudur.).
20
Haziran
1977
2089 Sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu çıkarıldı.
1
1
Eylül
Ağustos
1977
Muammer Çetingök askerlik görevini yapmak için Türkiye’ye geldi. Askerlik sonunda tekrar ABD’ye dönerek Asistan Profesör olarak College of Social Work’te göreve tekrar başladı.
1
1
Eylül
Ağustos
1977
Muammer Çetingök askerlik görevini yapmak için Türkiye’ye geldi. Askerlik sonunda tekrar ABD’ye dönerek Asistan Profesör olarak College of Social Work’te göreve tekrar başladı.
1978
Sosyal Hizmet Mütehassısları Derneğinin bu yıl yapılan genel kurulunda İlhan Tomanbay’ın verdiği önerge ile oylanarak derneğin adı Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği olarak değiştirildi.
1978
İlhan Tomanbay yapılan genel kurulda SHU-DER (Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği) genel başkanlığına seçilerek Ankara şube başkanlığını bıraktı.
1979
İlhan Tomanbay 1976’da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Kürsüsünde yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Kendisi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde yüksek lisans çalışması yapan ilk Sosyal Hizmetler Akademisi mezunudur.
10
Ağustos
1979
İlhan Tomanbay 15 Şubat 1972 günü eğitim uzmanı olarak göreve başladığı Türk-İş’e bağlı Genel-İş Sendikasından kendi isteğiyle ayrılarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmetler Akademisinin süreği olan Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Akademisi araştırma görevlisi olarak göreve başladı.
7
Kasım
1979
2253 Sayılı Çocuk Mahkemeleri Kuruluş, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun çıkarıldı. Çocuk suçluluğuyla ilgili çıkarılan ilk yasa.
1979
Türkiye’nin ilk Sosyal Çalışmaya Giriş ders kitabı Hacettepe Üniversitesi Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümü kurucu müdürü Doç. Dr. Emre Kongar tarafından yazıldı. Sosyal Bilimler Derneği tarafından yayınlandı.
1979
SHY’de 1979-1980 Güz Öğretim Döneminde İlhan Tomanbay ve Erden Ünlü araştırma görevlisi olarak göreve başladı. (Açılan 7 araştırma görevlisi kadrosunun ikisi doldurulmuş oldu.)
1979
Doç. Dr. Şener Koçyıldırım Sosyal Hizmetler Akademisi müdürü oldu. Üç yıl boyunca bu görevi sürdürdü.
1980
İlhan Tomanbay SHUDER (Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği) genel kurulunda genel başkanlığa adaylığını koymayarak görevi bıraktı.
1981
O yıllarda Sosyal Hizmetler Akademisine dışardan derse gelen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Cevat Geray Kırsal Türkiye’de Toplum Kalkınması ve Kooperatifçilik (Örnekolaylar) adlı kitabını yayınladı. (Tuna Yayıncılık, Ankara.)
8
Haziran
1981
Bakanlar Kurulu Kararıyla 1981: 8/2859 Sayılı Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu Kurulmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararını Değiştiren Karar.
18
Eylül
1981
2526 Sayılı Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerden Doğan Çocukların Neseplerinin Düzeltilmesine ve Bu Birleşmelerin Evlilik Olarak Tescillerine İlişkin Kanun çıkarıldı.
1981-1983
Ertan Kahramanoğlu Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Sekreteri olarak görev aldı.
1982
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümü 1981 yılında kabul edilen ‘2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’ çerçevesinde kapatıldı.
Temmuz-Ağustos (?)
1982
Sosyal Hizmetler Akademisi Ankara Çankaya Sıhhiye Halk Sokak 7 Numaradan Keçiören Çiftasfalt, Fatih Cd. No: 195, 06290 Ankara adresine taşındı.
1982
Sosyal Hizmetler Akademisi Hacettepe Üniversitesi bünyesine alınarak ‘Sosyal Hizmetler Yüksekokulu’ (SHYO) olarak ad ve statüsü değiştirildi. Yükseköğretim Kanunu dolayısıyla ortadan kaldırılmış olan Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümü öğretim kadrosu da yüksekokula aktarıldı.
1982
Sema Kut Sosyal Hizmetler Yüksekokuluna müdür olarak atandı. 1998 yılına kadar bu görevi sürdürdü.
1982-1983
SHA’dan SHY yapılanmasına geçilince öğretim planında da değişiklikler yapıldı. (İncelemeye değer, neler yapıldı.) SHA’da üç ayrı yöntemle ayrı ayrı yapılan uygulamalar bütünleştirilerek iki dönemde yapılmaya başlandı.
18
Ekim
1982
2709 Sayılı Yasayla Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü Anayasası kabul edildi.
1983
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümü 1980 Askeri Darbesi sırasında kurulan Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından kapatıldı.
1983
Sevda Uluğtekin Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokuluna yardımcı doçent olarak atandı.
1
1
Ocak
Ocak
1983
1991
Muammer Çetingök ABD’de Tennessee Üniversitesi Sosyal Hizmet Koleji’nde (The University of Tennessee, College of Social Work) doçentlik (Tenured Associate Professor), arkasından Full Professor ünvanını aldı.
?
1983-1993
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu tarafından 1983 – 1993 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Dergisi adıyla hakemli dergi çıkarıldı.
27
Mayıs
1983
2828 sayılı Kanun ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü kuruldu. Bu kanunun 38. Maddesine göre SHÇEK Genel Müdürlüğü, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Enstitüsü, İllerdeki Korunmaya Muhtaç Çocuk Birlikleri ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun birleştirilmesi suretiyle kurulmuş ve bu kuruluşlara ait yasal hükümler yürürlükten kaldırıldı. 2828 Sayılı Kanun’da sosyal hizmet uzmanı unvanına yer verildi. Aynı yıl kadro unvanı “sosyal çalışmacı” olarak tanımlandı.
17
Ekim
1983
2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu çıkarıldı. Bu yasanın uygulanması Bağ-Kur’a verildi.
1984
İbrahim Cılga “Yetiştirme Yurtlarının Yapısı ve İşlevlerinin Toplumsallaşma Süresi Açısından İncelenmesi” adlı teziyle doktor unvanını aldı.
31
28
Mayıs
Mart
1984
1986
Sosyal Hizmetler Akademisi 1967 mezunu Kutlu Savaş Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarlığı yaptı. Türkiye’nin müsteşar olan ilk sosyal hizmet mütehassısıdır.
18
Nisan
1985
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu çalışanları tarafından Yüksekokul bünyesinde Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulunu Kalkındırma ve Sosyal Yardım Derneği adıyla kuruldu. Daha sonraları adı Sosyal Hizmet Araştırma Uygulama ve Geliştirme Derneği olarak değiştirildi. İlk başkanı Prof. Dr. Sema Kut’tu.
1985-1991
Sosyal Hizmetler Akademisi 1966 yılı mezunu İsmet Attila BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü yaptı.
Nisan
1985
Sunay İl Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokuluna araştırma görevlisi olarak atandı.
1985
Kasım Karataş Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokuluna araştırma görevlisi olarak atandı.
Eylül
1985
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu araştırma görevlisi İlhan Tomanbay üç yıl arayla arkaarkaya davetli konuşmacı olarak çağrıldığı ve gitmek için izin alamadığı Berlin Alice Salomon Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Yüksekokulundan (Alice Salomon Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpaedagogik) aldığı dördüncü daveti HÜ Sosyal Hizmetler Yüksekokulundan istifa ederek gerçekleştirdi. Orada yaptığı sunumlarının ardından aynı yüksekokulda konuk öğretim elemanı olarak (Gastdozent) göreve başladı.
Ekim
1985
Prof. Dr. İlhan Tomanbay Berlin Sosyal Çalışma ve Sosyal Eğitim Yüksekokulunda (Alice Salomon Fachhochschule für Sozialarbeit/Sozialpädagogik) Güz döneminden başlayarak konuk öğretim elemanı olarak çalıştı, çeşitli dersler verdi. Görevi 1987 Bahar dönemi sonuna dek sürdü. Almanya’da akademisyen olarak çalışan ilk Sosyal Hizmetler Akademisi mezunudur.
1985
Sosyal Hizmetler Akademisi 1966 yılı mezunu İsmet Attila SSK Genel Müdürlüğü yaptı.
29
Mayıs
1986
3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kanunu ile sosyal yardım alanında kalıcı çözümler getirmek amacıyla her il ve ilçedeki özel idareler bünyesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kurulmaya başlandı. Bu yasayla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (SYDTF) oluşturulmuştur. Fon ile yürütülen sosyal yardım faaliyetleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
1986
Sosyal Hizmet Akademisinin kuruluşunun 25. yıl dönümü kutlama törenine Cumhurbaşkanı Kenan Evren katıldı.
1986
Sevda Uluğtekin doçent oldu.
1986-1992 ile
1997-1998
Sosyal Hizmetler Akademisi 1967 mezunu Kutlu Savaş iki kez Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptı.
1987
Erden Ünlü “Korunmaya Muhtaç Çocuklar İçin Kurum Bakımı Örneğinde Sosyal Hizmette Bir Değerlendirme Araştırması” adlı teziyle doktor unvanını aldı.
1987
Şener Koçyıldırım “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Faaliyetleri ile Sosyal Refah Hizmetlerine Halkın Katılma Eğilimleri” adlı teziyle doktor unvanını aldı.
Ağustos
1987
Filiz Demiröz Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulunda araştırma görevliliğine atandı.
(?)
28
Haziran
Haziran
1987
1989
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Öğretim Görevlisi İlhan Tomanbay Friedrich Ebert Vakfından aldığı doktora bursuyla Berlin Teknik Üniversitesi (Technische Universität) Eğitim ve Öğretim Bilimleri Fakültesi Sosyal Çalışma Bölümünde (Fachberich 22, Erziehungs- und Unterrichtswissenschaften, Abteilung Sozialpädagogik) 1986’da başladığı doktora çalışmasını tamamladı. Konu: “Die Stellung der Sozialarbeit in der Sozialpolitik der Türkei” (Türkiye’nin Sosyal Politikası İçinde Sosyal Çalışmanın Yeri). Çalışması bir yayınevi tarafından (VWB) yayınlandı, 1990. (http://www.vwb-verlag.com/Katalog/n039.html) (E. 03 03 2021). Kendisi Almanya’da doktora yapan ilk Sosyal Hizmetler Akademisi mezunudur. Doktoradan sonra aynı yıl yurda döndü ve gene Hacettepe Üniversitesinde öğretim görevlisi kadrosunda görevine başladı.
1987-1991
Sosyal Hizmetler Akademisi 1967 mezunu Kutlu Savaş Bakanlar Kurulu kontenjanından YÖK (Yükseköğretim Kurulu) üyeliği yaptı.
25
Şubat
1988
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa ek 3413 Sayılı Kanun çıkarılmış ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan çocukların 18 yaşını doldurduktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesi sağlanmıştır.
1988
12 Eylül 1980 askeri darbesiyle kapatılan Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) Ankara’da yeniden kuruldu. İlk genel kurulda Sema Kut genel başkan oldu.
1988
Muammer Çetingök çocuk refahı alanında Foster Care Review Yönetim Kurulu üyesi olarak Çocuk Mahkemesi tarafından (Memphis / Shelby County Juvenile Court) Üstün Hizmet Ödülüne değer görüldü.
1989
Ailenin bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın arttırılması için çalışmalar yürütmek üzere 396 sayılı KHK ile Başbakanlığa bağlı Aile Araştırma Kurumu kuruldu.
1989
Sosyal Hizmetler Akademisinin ilk mezunlarından (1965) ve ilk asistanlarından Gönül Erkan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Akademisinin Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Sosyal Hizmetler Yüksekokulu statüsüne geçtiği dönemde – akademik – doçentlik unvanını aldı. 1991 yılında doçentlik kadrosuna atandı.
1989
356 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından ayrılarak Başbakanlığa bağlandı. Devlet Bakanlılarından birine bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesine alındı.
Mayıs
1989
Nilgün Küçükkaraca Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulunda araştırma görevliliğine atandı.
1990
Kadının statüsünün güçlendirilmesi ve haklarının korunması için 422 sayılı KHK ile Başbakanlığa bağlı olarak Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü kuruldu.
1990
Bülent İlik SHUDER genel başkanı oldu.
1990
Ertan Kahramanoğlu doktora programını Hacettepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi Ekonomisi ve Planlaması Anabilim Dalında tamamladı.
1991
Aliye Mavili Aktaş “Sosyal Hizmet İl Müdürlüklerinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi” adlı teziyle doktor oldu.
1990
Çiğdem Arıkan “Alt Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Boşanmış Kadınların Psikososyal Sorunları” adlı teziyle doktor oldu.
1990
Sunay İl “Türkiye’deki Kadın Suçluların Genel Özellikleri ve İnfaz Sürecindeki Sorunları Üzerine Bir Araştırma” adlı teziyle doktor oldu.
Eylül
1990
Almanya’dan dönüş yapan Dr. İlhan Tomanbay Eylül 1990 itibariyle Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulunda öğretim görevlisi olarak yeniden göreve başladı.
26
Aralık
1990
Dr. İlhan Tomanbay’ın Berlin’de doktora yaparak aldığı doktora unvanı 2547 Sayılı Yükseköğretim Kurulu Yasasının 11. Maddesinin b/5 fıkrasına göre Türkiye’de yapılan doktoraya eşdeğer olduğuna Üniversitelerarası Kurul’a göre karar alındı.
1
Eylül
1990
Sosyal Hizmetler Akademisi 1966 yılı mezunu İsmet Attila Bağ-Kur Genel Müdürlüğü yaptı. (1 09 1990’da azledildi. Davayı kazanıp tekrar göreve döndü. Bir günlük görevinden alınıp tekrar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müşavirliğine atandı.)
20
Ekim
1991
Sosyal Hizmetler Akademisi 1966 yılı mezunu İsmet Attila 19, 20 ve 21. dönemlerde DYP’den Afyon milletvekili seçildi.
1991
Muammer Çetingök çocuk refahı alanında Foster Care Review Yönetim Kurulu üyesi olarak Çocuk Mahkemesi tarafından (Memphis / Shelby County Juvenile Court) takdir belgesi aldı.
Nisan
1992
Prof. Dr. Emre Kongar Kültür Bakanlığı Müsteşarlığına atandı. Bu görevi Kasım 1995’e kadar sürdürdü.
1992
Doğan Karslı SHUDER genel başkanı oldu.
Eylül
1992
Sosyal Hizmetler Akademisi 1965 Mezunu Emel Danışoğlu Üçlü Kararnameyle kapsamında SSK, Bağ-Kur, İİBK ile Amele Birliği bulunan Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürü oldu. Bu kuruluşun adı daha sonra Emekli Sandığının da katılımıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı olarak değiştirildi.
1992
Bülent İlik “Yoksulluğun Genel Belirleyicileri” adlı teziyle doktor unvanını aldı.
1992
Ümit Onat “Gecekondu Kadınının Kente Özgü Düşünce ve Davranışlar Geliştirme Süreci” adlı teziyle doktor unvanını aldı.
1992
Vedat Işıkhan, Fatih Şahin, Özcan Kars, Nurdan Duman, Uğur Özdemir, Musa İkizoğlu ve Betül Altuntaş Sosyal Hizmetler Yüksekokuluna araştırma görevlisi olarak göreve başladı.
1993
İsmail Bayer SHUDER genel başkanı oldu.
8
Şubat
1993
Berlin Sosyal Refah Kurumu AWO’da görevli Bay Hans Lanzke, ülkemizi ziyareti sırasında derneğimizde de bir konferans verdi. Konferansın konusu, Almanya’da vasilik işlemleri, yabancı korunmaya muhtaç çocukların vasilik ve koruma altına alınmaları ve çocuk mahkemeleri idi. (Kimdir: Hans Lanzke, sosyal eğitmen (sosyal çalışmacı), 1972 yılındanberi Arbeiterwohlfahrt (AWO) adlı sosyal refah kurumunda, yabancı işçiler ve aileleriyle çalışıyor. Özel çalışma alanı, yabancı çocuk ve gençlerin vasilik sorunları ve işlemleri.)
25
5
Haziran
Ekim
1993
1995
Sosyal Hizmetler Akademisi 1966 yılı mezunu İsmet Attila DYP Hükümetinde 50. Hükumette (1. Tansu Çiller Hükumeti) Maliye ve Gümrük Bakanı olarak görev aldı.
14
Ekim
1993
Dr. İlhan Tomanbay Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulundaki görevi sırasında doçent unvan ve yetkisini aldı.
1993
Prof. Dr. Muammer Çetingök Tennessee Üniversitesi’nde (Memphis) Öğretimde Mükemmellik Ödülüne değer görüldü.
26-28
Mayıs
1994
4. Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı “2000’li Yıllara Doğru Sosyal Devletin Gerçekleştirilmesinde Sosyal Hizmetlerin Yeri ve Önemi” temalı olarak Ankara’da gerçekleştirildi.
1994
Kasım Karataş “Genç İşsizliği: Ekonomik, Toplumsal ve Ruhsal Sonuçlar” adlı teziyle doktor unvanını aldı
1994
Nilgün Küçükkaraca “Yurt Dışından Çalören’e Geri Dönen İşçi Aileleri” adlı teziyle doktor unvanını aldı
Ekim
1994
Osman Nuri Yıldırım İsveç’ten Türkiye’ye dönünce Antalya Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak göreve başladı. Bir süre sonra Yrd. Doçent oldu. 18 yıl süren akademik görevinden sonra emekliliğe ayrıldı. 20 Ocak 2011 tarihinde Akdeniz Üniversitesinden emekli oldu.
1995
Doç. Dr. Gönül Erkan profesörlük unvanını aldı. Aynı yıl profesörlük kadrosuna atandı.
1995
Doç. Dr. Sevda Uluğtekin profesörlük unvanını aldı. Aynı yıl profesörlük kadrosuna atandı.
1995
Önder Öztürk SHUDER genel başkanı oldu.
19
Temmuz
1995
Prof. Dr. İlhan Tomanbay ve arkadaşları tarafından kurucu başkan İlhan Tomanbay olarak Sosyal Hizmetler Araştırma Belgeleme Eğitim Vakfı (SABEV) kuruldu.
26
Eylül
1995
14 10 1993 günü doçentlik unvanını alan Doç. Dr. İlhan Tomanbay’a Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulundaki görevi sırasında doçentlik kadrosu verildi.
5
30
Ekim
Ekim
1995
1995
Sosyal Hizmetler Akademisi 1966 yılı mezunu İsmet Attila 51. Türkiye Cumhuriyeti Hükumetinde (2. Çiller Hükumeti) Maliye ve Gümrük Bakanı olarak görev yaptı.
5
6
Kasım
Mart
1995
1996
Sosyal Hizmetler Akademisi 1966 yılı mezunu İsmet Attila 52. Türkiye Cumhuriyeti Hükumetinde (3. Çiller Hükumeti) Maliye Bakanı olarak görev yaptı. (Bakanlığın adı değiştirildi.)
22-24
Kasım
1995
Sosyal Hizmet Sempozyumu 95, “30. Yılında Sosyal Hizmet ve Geleceğe Yöneliş” temalı olarak Ankara’da gerçekleştirildi. Sosyal Hizmet Sempozyumu 1995 yılından buyana her yıl düzenli olarak SHUDER ile üniversitelerin işbirliği halinde yapılmaktadır.
1995
Prof. Dr. Muammer Çetingök Tennessee Üniversitesi’nde (Memphis) Öğretimde Mükemmellik Ödülüne değer görüldü.
6
28
Mart
Haziran
1996
1996
Sosyal Hizmetler Akademisi 1966 yılı mezunu İsmet Attila 53. Türkiye Cumhuriyeti Hükumetinde (2. Mesut Yılmaz Hükumeti) Tarım ve Köyişleri Bakanı olarak görev yaptı.
16-18
Ekim
1996
Sosyal Hizmet Sempozyumu 96, “Toplumsal Gelişme ve Değişme Sürecinde Sosyal Hizmet” temalı olarak Ankara’da gerçekleştirildi.
1996
Filiz Demiröz “Evli kadınlara yönelik istismar ve kadınların sığınma evleri hakkındaki düşünceleri” adlı teziyle doktor unvanını aldı.
1997
Müjdat Ünsalan SHUDER genel başkanı oldu.
1997
Hakan Acar Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulunda araştırma görevlisi oldu.
1997
Engellilere yönelik hizmetlerin düzenli, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için 571 sayılı KHK ile Başbakanlığa bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlığı kuruldu.
1997
Akdeniz Üniversitesi bünyesinde Prof. Dr. İlhan Tomanbay tarafından Sosyal Hizmetler Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKSUM) kuruldu ve çalışmaya başladı. Bu, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu bünyesinde kurulan Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezinden sonra kurulan sosyal hizmetlerle ilgili ikinci; doğrudan sosyal hizmetler adıyla kurulan Türkiye’de ilk ve Sosyal Hizmet Bölümleri dışında kurulan gene ilk merkez olarak kayda geçti. İlhan Tomanbay Akdeniz Üniversitesinden kesin olarak ayrıldığı 2000 yılına değin bu merkezin başkanlığını yaptı.
1997
Veli Duyan “Sosyal Grup Çalışması Uygulamasının Ortopedi Hastalarının Kişisel ve Sosyal Uyum Düzeylerine Etkisi” adlı teziyle doktor unvanını aldı.
18-20
Eylül
1997
Sosyal Hizmet Sempozyumu 97, “Toplumla Bütünleşme Sürecinde Özürlüler ve Sosyal Hizmet” temasıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.
1997
Prof. Dr. Nesrin Güran Koşar emekli oldu.
1998
Prof. Dr. Sema Kut emekli oldu. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Müdürlüğüne Prof. Dr. Beril Tufan atandı. Beril Tufan bu göreve 2004 yılına kadar devam etti.
1998
Yüksel Baykara Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulunda araştırma görevlisi oldu.
1998
Uğur Özdemir “Psikiyatrik Sosyal Hizmet” adlı teziyle doktor unvanını aldı.
1998
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu çalışanları tarafından Yüksekokul bünyesinde Aile Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (AHUM) kuruldu. İlk müdürü Prof. Dr. Işıl Bulut. Türkiye’de bir Sosyal Hizmet Bölümü tarafından kurulan ilk merkezdir. (O tarihlerde bu merkezi kuran Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu sosyal çalışma öğretimi yapan tek kuruluştu.
6
Ekim
1998
Vedat Işıkhan “Sosyal Hizmet ve Sağlık Alanında Görev Yapan Yöneticileri Etkileyen İş Stres Faktörleri” adlı teziyle doktor unvanını aldı.
5-7
Kasım
1998
Sosyal Hizmet Sempozyumu 98, “Kentleşme Sürecinde Sosyal Hizmet” temasıyla Antalya’da gerçekleştirildi.
1998-2000
Sosyal Hizmetler Akademisi 1967 mezunu Kutlu Savaş RTÜK (Radyo Televizyon Üst Kurulu) Başkanı olarak göreve yaptı.
15
Ocak
1999
Fatih Şahin “Sosyal Hizmet Uzmanlarının Sosyal Refah Politikası Süreçlerine Katılımı” adlı teziyle doktor unvanını aldı.
21-23
Mayıs
1999
5. Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı “Değişen Türkiye’de İnsan Hakları Açısından Sosyal Hizmetler” temalı olarak Ankara’da gerçekleştirildi.
20-22
Ekim
1999
Sosyal Hizmet Sempozyumu 99, “Bölgesel Kalkınma Sürecinde Sosyal Hizmet” temasıyla Diyarbakır’da gerçekleştirildi.
1
Aralık
1999
Doç. Dr. İlhan Tomanbay’a Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulunda profesörlük unvanı ve yetkisini aldı.
2000
Hürriyet Uğuroğlu SHUDER genel başkanı oldu.
2000
Musa İkizoğlu “Yoksulluk ve Sosyal Yardım İlişkisi: Ankara Mamak İlçesi’nde Ampirik Bir Araştırma” adlı teziyle doktor unvanını aldı.
2000
Nurdan Duman “Ankara Liselerinde Çeteye Katılma Potansiyeli Olan Öğrenci Grupları ve Okul Sosyal Hizmeti” adlı teziyle doktor unvanını aldı.
25-26
Ocak
2000
Sosyal Hizmet Sempozyumu 2000, “Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Sosyal Hizmet Politikaları” uluslararası Katılımlı olarak Ankara’da gerçekleştirildi.
2000
İlhan Tomanbay HÜ Sosyal Hizmetler Yüksekokulunda profesörlük kadrosuna atandı.
Ağustos
2000
HÜ Sosyal Hizmetler Yüksekokulu öğretim üyesi Prof. Dr. İlhan Tomanbay Rektörlük tarafından HÜ Ankara Meslek Yüksekokuluna (daha sonraki adı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) müdür olarak atandı. Bu görevi 2009 yılına kadar sürdü; kendi isteğiyle ayrıldı.
2000
Prof. Dr. Muammer Çetingök Tennessee Üniversitesi’nde (Memphis) Öğretimde Mükemmellik Ödülüne değer görüldü.
2000
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu tarafından Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi adıyla yeni bir hakemli dergi çıkarılmaya başlandı.
2000-2002 (?)
Sosyal Hizmetler Akademisi 1966 yılı mezunu olan ve 19, 20 ve 21. dönemlerde DYP’den Afyon milletvekili seçilen İsmet Attila DYP genel başkan yardımcılığı görevinde bulundu. (Sosyal Hizmetler Akademisi 1967 mezunu İsmet Attila Türkiye’de müsteşar, bakan ve parti genel başkan yardımcısı olan ilk “sosyal hizmet mütehassısı”dır.)
2001
Prof. Dr. İlhan Tomanbay Rektörlük tarafından Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. Bu görevi yedi yıl sürdü (2001-2008).
2001
Cengiz Özbesler “Çocukluk Çağı Lösemilerinin ve Sosyal Destek Sistemlerinin Aile İşlevlerine Etkisi” adlı teziyle doktor unvanını aldı.
5-7
Aralık
2001
Sosyal Hizmet Sempozyumu 2001, “Deprem ve Sosyal Hizmetler” temasıyla Hacettepe Üniversitesi tarafından Ankara’da gerçekleştirildi.
2002
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi çatısı altında Sosyal Hizmet Bölümü açıldı, böylece bölüm sayısı uzunca bir aradan sonra ikiye çıktı. Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Türkiye’de vakıf bünyesinde açılan ilk sosyal hizmet bölümüdür.
2002
Özcan Kars “Ankara’daki Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmet Alanları’nda Faaliyet Gösteren Vakıf ve Derneklerinin Örgütsel Analizi (Sivil Toplum Örgütlerinin Örgütsel Analizi)” adlı teziyle doktor unvanını aldı.
2002
Dr. Veli Duyan Hacettepe Üniversitesinde doçent unvanını aldı.
2002
Emrah Akbaş Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokuluna araştırma görevlisi olarak atandı.
Temmuz
2002
SHUDER Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Birliğine (IFSW) üye olmuş ve Avrupa bölgesinde temsil edilmeye başlamıştır.
18-19
Ekim
2002
Sosyal Hizmet Sempozyumu 2002, “Sosyal Hizmet Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar” temasıyla Hacettepe Üniversitesi tarafından Ankara’da gerçekleştirildi.
2003
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu ders planında ilkkez ciddi değişiklikler yapıldı. Örneğin uygulama derslerinde uygulama yıllara ve yöntemlere göre ayrılmaktan vazgeçildi, bütünleştirildi.
18
Nisan
2003
Yrd. Doç. Kasım Karataş Hacettepe Üniversitesinde doçent unvanını aldı.
9-11
Ekim
2003
Sosyal Hizmet Sempozyumu 2003 “Yoksulluk ve Sosyal Hizmetler” temasıyla Hacettepe Üniversitesi tarafından Antalya’da gerçekleştirildi.
17
Mayıs
2004
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu bünyesinde eski adı Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulunu Kalkındırma ve Sosyal Yardım Derneği olan derneğin adı genel kurulda yapılan tüzük değişikliğiyle Sosyal Hizmet Araştırma Uygulama ve Geliştirme Derneği olarak değiştirildi. İlk başkanı Yrd. Doç. Dr. Ümit Onat’tır.
20-22
Mayıs
2004
6. Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı “Sosyal Adalet ve Sosyal Hizmetler” temalı olarak Ankara’da gerçekleştirildi.
2004
Prof. Dr. Beril Tufan emekli oldu.
2004
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Müdürlüğüne Prof. Dr. Sevil Atauz atandı.
2004
396 sayılı KHK ile Başbakanlığa bağlı olarak kurulan Aile Araştırma Kurumu 5256 sayılı Kanunla yine Başbakanlığa bağlı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne dönüştürüldü.
4-6
Kasım
2004
Sosyal Hizmet Sempozyumu 2004, “Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları İhtiyaçlar ve Sorunlar” Başkent Üniversitesi tarafından Alanya’da gerçekleştirildi.
2004
Özlem Cankurtaran Hacettepe Üniversitesinde “Çocuk Hakları ve Sosyal Hizmetin Güçlendirme Yaklaşımı Açısından Suça Yönelen Çocuk-Polis İlişkisi” adlı teziyle doktor unvanını aldı.
2004
Yüksel Baykara Acar “Cinsel Suçtan Hükümlü Çocukların Yaşam Öyküsü Çalışması ve Grupla Sosyal Hizmet Çalışması” adlı teziyle doktor unvanını aldı.
2004
Sunay İl Hacettepe Üniversitesinde doçent unvanını aldı.
2004
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü kurularak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarını kullanarak sosyal yardım programları uygulamıştır.
2004
Prof. Dr. Muammer Çetingök Tennessee Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezinden (The University of Tennessee Health Science Center) Öğretimde Mükemmellik Ödülüne değer görüldü.
2004
Kadının statüsünün güçlendirilmesi ve haklarının korunması için 422 sayılı KHK ile Başbakanlığa bağlı olarak kurulan Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü 2004 yılında 5251 sayılı Kanunla yeniden yapılandırılmıştır.
7
Temmuz
2005
Engellilere yönelik hizmetlerin düzenli, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için 1997 yılında 571 sayılı KHK ile Başbakanlığa bağlı kurulan Özürlüler İdaresi Başkanlığı, ulusal politika doğrultusunda 7 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ile etkinlik alanını genişletmiştir.
2005
Murat Altuğgil SHUDER genel başkanı oldu. 10 yıl süreyle bu görevi yürüttü.
2005
Nilgün Küçükkaraca doçent unvanını aldı.
2
Aralık
2005
Sosyal Hizmet Sempozyumu 2005, “Türkiye’de Çocuğun Korunması” temalı olarak Ankara Üniversitesinde gerçekleştirildi.
2005
Melahat Demirbilek “Yurtlarda Kalan Öğrencilerin Arkadaşlık İlişkileri, Arkadaşlık İlişkileriyle Bağlantılı Sorunları ve Çözümüne Yönelik Bir Model Denemesi” adlı teziyle doktor unvanını aldı.
2005
Sosyal Hizmetler Akademisi çıkışlı Osman Nuri Yıldırım’ın Harman Zamanı adlı kitabı yayınlandı. Kitap üç baskı yaptı. Kitabın ikinci baskısı 2010 yılında, genişletilmiş üçüncü baskısı (2016) kitabın adı değiştirilerek Ömür Böyle Geçti olarak yayınlandı.
2005-2008
Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı yaptı.
2006
Hacettepe Üniversitesinde Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Sosyal Hizmetler Yüksekokulu fakülte bünyesine adındı ve Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Sosyal Hizmet Bölümü olarak yeniden yapılandırıldı.
2006
Gülsüm Çamur Duyan “Sosyal Hizmet Bakış Açısından Kadınlar: Altındağ Örneği” adlı teziyle doktor unvanını aldı.
2006
Hakan Acar “Sokak Çocuklarına Yönelik Hizmetlerin Değerlendirilmesi: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Örneği” adlı teziyle doktor unvanını aldı.
2006
Yrd. Doç. Dr. Özlem Cankurtaran Hacettepe Üniversitesinde doçent unvanını aldı.
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu ya da Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Sosyal Hizmet Bölümünde ilk İngilizce Hazırlık dersleri başlatıldı. Böylece dört yıllık öğretim önüne bir yıl daha eklenmiş oldu.
2006
Selçuk (Konya), Sakarya ve Adnan Menderes (Aydın) Üniversitelerinde lisans düzeyinde sosyal hizmet eğitimine başlandı.
2006-2007
Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretime başladı.
2006-2007
Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi SHB kurucu başkanı
2006-2007
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretime başladı.
2007-2008
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu SHB kurucu müdürü oldu.
2006-2007
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretime başladı.
2006-2007
Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretime başladı.
2006-2007
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretime başladı.
2006
Prof. Dr. İlhan Tomanbay (Hacettepe Üniversitesi) T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı 9. Kalkınma Planı 2007-2013 Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu çalışmasında Başkan olarak görev yaptı. (Sözkonusu raporun baskısında Tomanbay’ın o tarihte profesör olan unvanı doçent olarak yazılmıştır.)
31
Ocak
2007
Dr. Özcan Kars vekaleten SHÇEK genel müdür yardımcısı olarak atandı. 25 Şubat 2008’de asaleten bu kadroya atanan Kars, Haziran 2011‘e kadar görevini sürdürdü.
2007
Ankara Üniversitesinde Sosyal Hizmet Bölümü kuruldu.
14-16
Kasım
2007
Sosyal Hizmet Sempozyumu 2007, “Çocuk ve Aileye Yönelik Sosyal Hizmetler” temasıyla Sakarya Üniversitesinde gerçekleştirildi.
2008
Dr. Hakan Acar Hacettepe Üniversitesinde doçent unvanı aldı.
2008
Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesinde doçent unvanı aldı.
2008
Doç. Dr. Veli Duyan Hacettepe Üniversitesinde profesör kadrosuna atandı.
2008-2009
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretime başladı.
18
Nisan
2009
Vedat Işıkhan Hacettepe Üniversitesinde profesör kadrosuna atandı.
1
Temmuz
2009
Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde tezli yüksek lisans öğretimine başlandı.
2009
Dr. Nurdan Duman doçent unvanını aldı.
2009
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (YLSY) 2009 yılından itibaren lisansüstü düzeyde sosyal hizmet eğitimi almak üzere yurtdışına sosyal hizmet, psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık mezunu öğrenciler gönderilmeye başlandı. 2010 yılında 28 öğrenci yurtdışına çeşitli ülkelere gönderildi. Ancak 2013 ve 2014 yılında birer kişi gönderilmiş, 2015 yılından sonra sosyal hizmet alanında öğrenci gönderilmesi işlemi durduruldu. 2015 yılına kadar toplam 47 öğrenci bu olanaktan yararlandırıldı.
12-14
Kasım
2009
Sosyal Hizmet Sempozyumu 2009, “Sosyal Dışlanma ve Sosyal Hizmet” temalı olarak Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünce gerçekleştirildi.
2009-2010
İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalında Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler Programında tezli yüksek lisans öğretimine başlandı.
2009-2010
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü Sosyal Hizmet Programı öğretime başladı.
2009-2010
Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretime başladı.
2009-2010
Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretime başladı.
2009-2010
Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretime başladı.
2010
Prof. Dr. Gönül Erkan Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünden emekli oldu.
2010
Emrah Akbaş “Berlin’de yaşayan Türk toplumu arasındaki dayanışma ilişkileri ve sosyal hizmetlerin sivil oluşumu” adlı teziyle doktor unvanını aldı.
15
Mayıs
2010
Muammer Çetingök ABD’de Tennessee Memphis Üniversitesi, Sosyal Çalışma Bölümü (The University of Memphis, Social Work Department, Memphis, Tennessee) tarafından Yaşamboyu Kazanç Ödülüne (Lifetime Achievement Award) değer görüldü.
28
Haziran
2010
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Keçiören’den Beytepe’ye taşındı.
1
Eylül
2010
Sosyal Hizmetler Akademisi çıkışlı Prof. Dr. Muammer Çetingök yurtdışında emekli olan ilk akademisyen olarak kayıtlara geçti (ABD The University of Tennessee College of Social Work, Knoxville, Tennessee, Campus Memphis, Social Work Branch.) (NOT: “Prof. Dr. Muammer Çetingök ile ek bilgileri, http://www.researchgate.net adresinden alabilirsiniz.”
23
Eylül
2010
Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde tezsiz yüksek lisans öğretimine başlandı.
2010
Prof. Dr. Sevil Atauz emekli oldu.
2010
Sosyal Hizmet Bölüm Başkanlığına Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ın atanması.
9-11
Aralık
2010
Sosyal Hizmet Sempozyumu 2010, “Sosyal Kalkınma ve Sosyal Hizmet” temasıyla Ankara Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi.
2010
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Beytepe yerleşkesindeki yeni binasına taşındı.
2010
YÖK tarafından yeni ve çok sayıda kurulan sosyal hizmet bölümlerindeki akademisyen gereksiniminin karşılanması için başlattığı Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında çeşitli disiplinlerden YÖK’e başvuran adayları lisansüstü öğretimleri için Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde araştırma görevlisi olarak görevlendirdi. 2015 yılında Oğuzhan Zengin ile ilk mezununu veren program kapsamında 86 kontenjan ilan edildi. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına öğrenci alımı 2016 yılında YÖK tarafından sonlandırıldı.
2010-2011
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü Sağlık Bilimleri Fakültesi çatısı altında Sosyal Hizmet Bölümü olarak yeniden yapılandırıldı. Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş ilk bölüm başkanı oldu. Bu bölümde ilk olarak iki sosyal hizmet anabilim dalı kuruldu. 1. Birey ve Toplum Sorunları AD, 2. Sosyal Hizmet Alanları AD açıldı.
2010-2011
2010-2011 Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı oldu.
2010-2016
2010 2016 Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş yeni kurulan Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin kurucu dekanlığını iki dönem olarak yaptı.
2010-2011
Uluslararası Kıbrıs ve Kocaeli Üniversitelerinde sosyal hizmet bölümleri kuruldu.
2010-2011
Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretime başladı.
2010-2011
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretime başladı.
20
Ocak
2011
Yrd. Doç. Dr. Osman Nuri Yıldırım Akdeniz Üniversitesinden emekli oldu.
2011
633 numaralı kanun hükmünde kararname ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kuruldu. Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğünün faaliyetleri Bakanlık çatısı altında bir araya getirildi.
2011
Yrd. Doç. Sema Buz Hacettepe Üniversitesinde doçent unvanını aldı.
2011
Yrd. Doç. Sunay İl Hacettepe Üniversitesinde profesör kadrosuna atandı.
15-16
Nisan
2011
7. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi, “21. Yüzyılda Sosyal Hizmetler Nereye?” temalı olarak Ankara’da gerçekleştirildi.
27
Nisan
2011
Doç. Dr. Kasım Karataş Hacettepe Üniversitesinde profesör kadrosuna atandı.
2011
İstanbul, Arel (İstanbul), Lefke Avrupa (Kıbrıs), Atatürk (Erzurum/ Açıköğretim) üniversitelerinde sosyal hizmet bölümleri kuruldu.
2011-2012
Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretime başladı.
2011-2012
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretime başladı.
2011-2012
Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretime başladı.
2011-2012
İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü öğretime başladı.
Ekim
2011-2012
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretime başladı.
2011-2012
Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretime başladı.
2011-2012
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretime başladı.
2011
Syeda Umme Jakera Malik “Basic Factors of Women’s Potential Poverty: A Study in Dhaka, Bangladesh” adlı doktora teziyle Hacettepe Sosyal Hizmet Anabilim Dalından mezun oldu. Malik sosyal hizmet alanında Türkiye’nin yetiştirdiği ilk yabancı uyruklu doktoralı kişidir.
24-26
Kasım
2011
1. Uluslararası Tıbbi Sosyal Hizmet Kongresi Side/Antalya’da gerçekleştirildi. İlk kez bir sosyal hizmet alanında bilimsel etkinlik düzenlenmiş oldu.
30
Kasım
2011
Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde doktora öğretimine başlandı.
6
Aralık
2011
Doç. Dr. Yasemin Özkan Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde profesör kadrosuna atandı.
15-16
Aralık
2011
Sosyal Hizmet Sempozyumu 2011, “50.Yılında Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitimi: Sorunlar, Öncelikler ve Hedefler” temasıyla Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünce gerçekleştirildi.
2012
Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde yüksek lisans (Uzaktan Öğretim) eğitimine başlandı.
2012
Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde tezli yüksek lisans öğretimine başlandı.
2012
Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde tezsiz yüksek lisans öğretimine başlandı.
2012
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu bünyesinde kurulmuş olan Sosyal Hizmet Araştırma Uygulama ve Geliştirme Derneği genel kurulu yapıldı ve dernek başkanı Doç. Dr. Bilge Önal Dölek oldu. Bir önceki başkan Doç. Dr. Vedat Işıkhan’dı.
2012
Başkent Üniversitesi’ne bağlı “klinik odaklı yüksek lisans programı” açıldı.
Şubat
2012
Doç. Dr. Fatih Şahin profesör kadrosuna atandı.
2012
Tarık Tuncay doçent unvanını aldı.
2012
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir), İstanbul Gelişim, KTO Karatay (Konya), Nişantaşı (İstanbul), Bingöl, Bitlis Eren, Cumhuriyet (Sivas), Fatih (İstanbul), Üsküdar (İstanbul) üniversitelerinde sosyal hizmet bölümleri kuruldu.
2012-2013
Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Sosyal Hizmetler Programı eğitime başladı.
2012-2013
Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğretime başladı.
2012-2013
Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretime başladı.
2012-2013
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğretime başladı.
2012-2013
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü öğretime başladı.
2012-2013
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretime başladı.
2012-2013
KTÖ Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretime başladı.
2012-2013
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Programı eğitime başladı.
2012
Tıbbi Sosyal Hizmet Derneği kuruldu.
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu ya da Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Sosyal Hizmet Bölümünde yürütülen bir yıllık İngilizce Hazırlık programı YÖK’ün eğitim dili %100 İngilizce olmayan bölümlerde zorunlu hazırlık eğitimini kaldırması üzerine kapandı.
7
Eylül
2012
Prof. Dr. Vedia Emiroğlu vefat etti.
7-8
Kasım
2012
Sosyal Hizmet Sempozyumu 2012 “Farklıkları Anlamak” temasıyla Selçuk Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi.
1
Mart
2013
Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde tezsiz yüksek lisans (II. Öğretim) öğretimine başlandı.
12
Mart
2013
Sosyal Hizmet Meslekte Birlik Derneği (SHM BİRDER) kuruldu. Kurucu başkanı:
2013
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne bağlı “klinik odaklı sosyal hizmet doktora programı” açıldı.
2013
Dr. Emrah Akbaş Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümüne yardımcı doçent olarak atandı.
2013
Doç. Dr. Nurdan Duman Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümüne profesör olarak atandı.
2013-2014
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Sosyal Hizmetler Programı eğitime başladı.
2013-2014
Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Programı eğitime başladı.
2013-2014
Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Hizmetler Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Bölümü Sosyal Hizmetler Programı eğitime başladı.
2013-2014
Erzincan Üniversitesi Tercan Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler ve Sosyal Danışmanlık Bölümü eğitime başladı.
2016-2017
İstinye Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet Programı 60 kişilik kontenjanla eğitime başladı.
2013-2014
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çavdır Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Sosyal Hizmetler Programı eğitime başladı.
2013-2014
Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretime başladı.
2013-2014
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretime başladı.
2013-2014
Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü öğretime başladı.
2013-2014
Erzincan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretime başladı.
2013-2014
Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretime başladı.
2013-2014
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretime başladı.
2013-2014
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretime başladı.
2013-2014
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretime başladı.
2013-2014
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretime başladı.
2013-2014
Siirt Üniversitesi Eruh Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Sosyal Hizmetler Programı eğitime başladı.
2013-2014
Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Bölümü Sosyal Hizmetler Programı eğitime başladı.
2013-2014
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde tezli yüksek lisans öğretimine başlandı.
28-30
Kasım
2013
Sosyal Hizmet Sempozyumu 2013, “Türkiye’de Çocuğun Refahı ve Korunması: Kapsayıcı Bir Yaklaşım Arayışı” temalı olarak Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından gerçekleştirildi.
2013
Adıyaman, Celal Bayar (Manisa), Erzincan, Gümüşhane, İstanbul Esenyurt, İstanbul Sabahattin Zaim ve Karabük Üniversitelerinde sosyal hizmet bölümleri eğitime başladı.
31
Aralık
2013
Prof. Dr. Nesrin Güran Koşar’ın geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etti.
2014
Doç. Dr. Hakan Acar, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde profesör kadrosuna atandı.
Temmuz
2014
Yüksel Baykara Acar, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde profesör kadrosuna atandı.
20-22
Kasım
2014
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği işbirliğinde düzenlenen “Türkiye’de Adalet Sistemi ve Sosyal Hizmet” ana temalı Sosyal Hizmet Sempozyumu gerçekleştirildi.
2014
Prof. Dr. İlhan Tomanbay Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm başkanı oldu. Bu görevini emekliliğine değin sürdürdü.
2014
Biruni (İstanbul), İstanbul 29 Mayıs, Necmettin Erbakan (Konya), Ondokuz Mayıs (Samsun) Üniversitelerinde sosyal hizmet eğitimine başlandı.
2014-2015
Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretime başladı.
2014-2015
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalında Sosyal Hizmet Yönetimi Programında yüksek lisans öğretimine başlandı.
2014-2015
İstanbul Altınbaş (Kemerburgaz) Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü eğitime başladı. (Bölümü mü Programı mı? Doğrusunu yazalım.)
2014-2015
İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü eğitime başladı. (Bölümü mü Programı mı? Doğrusunu yazalım.)
2014-2015
Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü eğitime başladı. (Bölümü mü Programı mı? Doğrusunu yazalım.)
2014-2015
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretime başladı.
2014-2015
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretime başladı.
2014-2015
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretime başladı.
2015
Zeynep Mutlu SHUDER genel başkanı oldu.
2015
Bülent Karakuş SHUDER genel başkanı oldu.
28
Şubat
2015
Genç Sosyal Çalışmacılar Derneği kuruldu. Başkanı Öğrenci Yılma Gümüş.
Mart
2015
Türkiye’de Sosyal Çalışma Gününün ilk kez HÜ İİBF SH Bölümü tarafından hem en büyük katılımla (500’ün üzerinde) hem de uluslararası düzeyde (ABD, Almanya ve Türkiye’den konuşmacılarla) gerçekleştirilmesi. (ABD’den Prof. Dr. Muammer Çetingök, Almanya’dan Prof. Dr. Beate Steinhilber. Türkiye’den Prof. Dr. İbrahim Cılga).
2015
Prof. Dr. İbrahim Cılga kendisine bölüm tarafından verilen büyük bir yemek ve kapanış dersiyle yaştan ötürü emekli oldu.
3
Mart
2015
Doç. Dr. Yasemin Özkan Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde profesör kadrosuna atandı.
20-21
Nisan
2015
Türkiye’deki tüm sosyal hizmet bölüm ve meslek yüksekokulları öğretim elemanlarının davet edilmesiyle (ort. 300 kişi) HÜ İİBF Sosyal Hizmet Bölümünde 150 öğretim elemanının katılımıyla ilk kez gerçekleştirilen Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Forumuyla sosyal hizmet okulları arasındaki kopukluğun, küskünlüğün ve kavganın giderilmesi amaçlandı ve büyük bir yol alındı.
21
Nisan
2015
21 Nisan 2015 Prof. Dr. İlhan Tomanbay Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünden yaştan ötürü emekli olmasının ardından bölüm başkanlığına Prof. Dr. Sunay İl atandı.
Temmuz
2015
Türkiye’de kız erkek öğrenci kotası olan tek bölüm olan Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü cinsiyet kotasını kaldırdı.
2015
Anadolu (Eskişehir/Açıköğretim), İstanbul Aydın, İstanbul Medipol, Kırıkkale, Recep Tayip Erdoğan (Rize), Yakın Doğu (Kıbrıs) üniversitelerinde sosyal hizmet eğitimine başlandı.
2015-2016
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Pazar Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Bölümü Sosyal Hizmetler Programı eğitime başladı.
2015-2016
İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Programı eğitime başladı.
2015-2016
Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Programı eğitime başladı.
2015-2016
Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğretime başladı.
2015-2016
İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretime başladı.
2015-2016
İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü öğretime başladı.
2015-2016
Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretime başladı.
2015-2016
İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğretime başladı.
2015-2016
Artvin Çoruh Üniversitesi Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Programı eğitime başladı.
2015-2016
Biruni Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü eğitime başladı.
2015-2016
İstanbul Gelişim Üniversitesi Gelişim Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü eğitime başladı.
2015-2016
Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü eğitime başladı.
26-28
Kasım
2015
19. Sosyal Hizmet Sempozyumu, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü tarafından Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Manisa Şubesiyle birlikte “İnsan Değer ve Onurunu Yüceltmek” temasıyla gerçekleştirildi.
31
Aralık
2015
Sosyal Hizmet Okulları Derneği kuruldu. Türkiye. Kurucu Başkan: Prof. Dr. Hakan Acar.
15-16
Nisan
2016
8. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi, “Türkiye’de Sosyal Politikanın Dönüşümü: Yerelleşme ve Sosyal Hizmetler” temalı olarak Ankara’da gerçekleştirildi.
2016
Atatürk (Erzurum/Oltu), Avrasya (Trabzon), Fırat (Elazığ), Girne (Kıbrıs), İstanbul Gelişim, Uşak, Yıldırım Beyazıt (Ankara) üniversitelerinde sosyal hizmet eğitimine başlandı.
2016-2017
Giresun Üniversitesi Eynesil Kâmil Nalbant Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Programı eğitime başladı.
2016-2017
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü eğitime başladı.
2016-2017
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü eğitime başladı.
2016-2017
İstanbul Kavram Üniversitesi Kavram Meslek Yüksekokulu eğitime başladı. (Sosyal Hizmetler Programı var mı? Bulup yazalım.)
2016-2017
Kırıkkale Üniversitesi-Delice Meslek Yüksekokulu-Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü-Sosyal Hizmetler Programı eğitime başladı.
2016-2017
Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğretime başladı.
2016-2017
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü öğretime başladı.
2016-2017
Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğretime başladı.
2016-2017
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğretime başladı.
2016-2017
İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü öğretime başladı.
2016-2017
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğretime başladı.
2016-2017
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğretime başladı.
2016-2017
Girne Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğretime başladı.
2016-2017
Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğretime başladı.
2016-2017
Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretime başladı.
2016-2017
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Bölümü Sosyal Hizmetler Programı eğitime başladı.
2016-2017
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Programı eğitime başladı.
2016-2017
Nişantaşı Üniversitesi Nişantaşı Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Programı eğitime başladı.
2016
Doç. Dr. Özlem Cankurtaran Hacettepe Üniversitesinde profesör kadrosuna atandı.
Mayıs
2017
Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanıyken emekli oldu.
16
Mayıs
2017
Prof. Dr. Sema Kut vefat etti. Defin töreni: 18 05 2017
2017
Rahmiye Bozkurt SHUDER genel başkanı oldu.
2017
Doç. Dr. Sema Buz Hacettepe Üniversitesinde profesör kadrosuna atandı.
29-31
Mayıs
2017
Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi “Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği” temasıyla Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından gerçekleştirildi.
Ekim
2017
Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde görev yapan Prof. Dr. Hakan Acar, mevcut görevinden ayrılarak Liverpool Hope Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümüne öğretim üyesi olarak atandı.
Ekim
2017
Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde görev yapan Prof. Dr. Yüksel Baykara Acar emekli oldu.
2017-2018
İstanbul’da İstinye Üniversitesinde, açılışının ikinci yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi çatısı altında Sosyal Hizmet Bölümü kuruldu.
2017-2018
Antalya Akev Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Programı eğitime başladı.
2017-2018
Beykent Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Sosyal Hizmetler Programı eğitime başladı.
2017-2018
Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Programı eğitime başladı.
2017-2018
Çağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Programı eğitime başladı.
2017-2018
Iğdır Üniversitesi Tuzluca Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Programı eğitime başladı.
2017-2018
İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Programı eğitime başladı.
2017-2018
İstanbul Rumeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Programı eğitime başladı.
2017-2018
İstinye Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet Programı sonlandırıldı.
2017-2018
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü Sosyal Hizmetler Programı eğitime başladı.
2017-2018
Kırklareli Üniversitesi Vize Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Programı eğitime başladı.
2017-2018
Mustafa Kemal Üniversitesi Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Programı eğitime başladı.
2017-2018
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğretime başladı.
2017-2018
İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretime başladı.
2017-2018
Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü öğretime başladı.
2017-2018
İstanbul Şehir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Programı eğitime başladı.
2017-2018
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Programı eğitime başladı.
2017-2018
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğretime başladı.
2017-2018
Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Programı eğitime başladı.
2017-2018
İstanbul Altınbaş (Kemerburgaz)Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğretime başladı.
2017-2018
İstanbul Kent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğretime başladı.
1
Temmuz
2017
Prof. Dr. İlhan Tomanbay İstinye Üniversitesi SBF Sosyal Hizmet Bölümünde Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı olarak göreve başladı.
13
Temmuz
2017
Prof. Dr. Sunay İl vekaleten Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak atandı. Bu görevi asaleten atandığı tarih olan 19.01.2018 tarihine kadar sürdürdü.
1
Eylül
2017
Daha önce Adalet Bakanlığı bünyesinde psikolog olarak çalışan ve bu süreçte Hacettepe Üniversitesinde doktorasını tamamlayan Dr. Tuğba Görgülü İstinye Üniversitesinde Yrd. Doç. Dr. olarak akademik yaşamına başladı.
2
Ekim
2017
İstinye Üniversitesinde (İstanbul) Sağlık Bilimleri Fakültesinde Sosyal Hizmet Bölümü kurularak öğretime başladı. Kurucu bölüm başkanı: Prof. Dr. İlhan Tomanbay.
2017
Prof. Dr. Kamil Alptekin Sosyal Hizmet Okulları Derneği başkanlığına seçildi.
2018
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanlığı görev süresi dolan Prof. Dr. Sunay İl’den sonra Prof. Dr. Kasım Karataş bölüm başkanı olarak atandı.
19
Ocak
2018
Prof. Dr. Sunay İl asaleten Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak atandı. Bu görevi 19.01.2021 tarihine kadar sürdürdü.
5
Mart
2018
Türkiye’nin ilk sosyal çalışma öğretim kuruluşu Sosyal Hizmetler Akademisinin ilk yıl mezunu (1965) Solmaz Kantekin yaşamdan ayrıldı (Ankara).
5
Mayıs
2018
İstanbul Üniversitesi bir yasayla ikiye bölünmüş, bünyesindeki Sosyal Hizmet Bölümü ikinci açılan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bünyesine alınmıştır. Bölünmeden öncesi ve sonrasında Bölüm Başkanı Prof. Dr. Doğaç Niyazi Özüçelik idi.
2
Temmuz
2018
703 sayılı KHK ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirilerek Bakanlığın adı Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı şeklinde değiştirilmiş ve 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığın yetki, görev ve sorumlulukları belirlenmiştir.
2
Temmuz
2018
703 sayılı KHK ile 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin adı “Sosyal Hizmetler Alanında Razı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” şeklinde değiştirilmiştir (Md. 3).
10
Temmuz
2018
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının adı “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” olarak değiştirildi.
17
Eylül
2018
Karabük Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde yüksek lisans öğretimine başlandı.
2018-2019
Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretime başladı.
2018-2019
Sütçü İmam Üniversitesi Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Sosyal Hizmetler Programı eğitime başladı.
9
Ekim
2018
Prof. Dr. Vedat Işıkhan Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi olarak atandı.
Ekim
2018
Yrd. Doç. Dr. Filiz Demiröz emekli oldu.
Kasım
2018
Oğuzhan Zengin doçent unvanını aldı.
2018
Doç. Dr. Tarık Tuncay Hacettepe Üniversitesinde profesör kadrosuna atandı.
2018
Prof. Dr. İlhan Tomanbay İstinye Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak görevlendirildi. Bu görevinden 2020 yılında kendi isteğiyle ayrıldı.
2018-2019
İstinye Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet Programı öğrenci almayarak kapanma sürecine girdi.
2019
Prof. Dr. Nurdan Duman Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümüne atandı.
2019
Fikri Akbin SHUDER genel başkanı oldu.
27
Ocak
2020
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde doktora programı başlatıldı.
2020
Doç. Dr. Emrah Akbaş Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümüne profesör olarak atandı.
2020
Doç. Dr. Oğuzhan Zengin Karabük Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanlığına atandı.
2020-2021
Gazi Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde tezli yüksek lisans programına başlandı.
2020-2021
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde tezli yüksek lisans programına başlandı.
2020-2021
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde doktora öğretimine başlandı.
21
Kasım
2020-2021
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde tezli yüksek lisans öğretimine başlandı.
2020-2021
İstanbul Şehir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Programı öğrenci almadı. Daha sonra üniversite kapatıldı.
2020-2021
Biruni Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü öğrenci almayarak kapanma sürecine girdi.
2020-2021
İstanbul Gelişim Üniversitesi Gelişim Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü öğrenci almadı ve kapanma sürecine girdi.
2021
Ramazan Yüksel SHUDER genel başkanı oldu.
21
Şubat
2021
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanlığı görev süresi dolan Prof. Dr. Kasım Karataş’tan sonra Prof. Dr. Yasemin Özkan bölüm başkanı olarak atandı.
21
Nisan
2021
21 Nisan 2021 Tarihli ve 31461 Sayılı Resmi Gazete yayınlanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Kurulması ile Kamu Personel İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmuştur.
18
Eylül
2021
Doç. Dr. Mehmet Kırlıoğlu Sosyal Hizmet Okulları Derneği başkanlığına seçildi.
2021-2022
Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde tezli yüksek lisans öğretimine başlandı.
19-21
Kasım
2021
23. Ulusal Sosyal Hizmet Sempozyumu Covid-19 ve Sosyal Hizmet temasıyla Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) gerçekleştirildi.
18
Aralık
2021
Prof. Dr. Vedat Işıkhan Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu başkanvekilliğine atandı.
2021
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ertan Kahramanoğlu yaşamını yitirdi.
16
Nisan
2022
Sosyal Hizmetler Akademisi ilk mezunlarından Ferit Berk yaşamını yitirdi. 1967 yılında Sosyal Hizmet Akademisinden mezun olup aynı yıl burada asistan olan Ferit Berk 1969 yılında İngiltere’ye giderek “İngiltere’de Türk Toplumunun Sorunları” teziyle York Üniversitesinden Social Administration and Social Work alanında yüksek lisans derecesi aldı. İngiltere’de doktora yaparken görevli olduğu okul olan Sosyal Hizmet Akademisi tarafından geri çağrılan Berk, Türkiye’ye döndükten sonra Ankara Siyasal Bilimler fakültesinde doktoraya başlamış fakat tezini tamamlayamadan Avustralya’ya göçmüştür. Ferit Berk Türkiye’de sosyal çalışma öğrenimi görüp Avustralya’ya giden ilk dört kişiden biridir. 1967 mezunu, Ferit Berk’in sınıf arkadaşı Suat Koçyiğit, 1969’da, 1973 çıkışlı Kaya Çakır ile meslektaşı ve eşi Sevgi (Erten) Çakır da Eylül 1978’de Avustralya’ya gitmişlerdi. İçlerinden bir tek Ferit Berk 2009 yılında geri dönmüştür.
2022
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye ayrıldı, yerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu.
1
Haziran
2022
Sosyal Hizmet Ulusal Çekirdek Eğitim Programı YÖK Genel Kurulunda onaylandı.
3
Ekim
2022
Karabük Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde doktora öğretimine başlandı.
13-15
Ekim
2022
24. Ulusal Sosyal Hizmet Sempozyumu Karabük Üniversitesi ve SHUDER işbirliğiyle Sürdürülebilir Kalkınma ve Sosyal Hizmet odağında Safranbolu’da yapıldı.
2022-2023
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretime başladı.
21
Aralık
2022
Prof. Dr. Sunay İl Hacettepe Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğüne atandı.
Ocak
2023
Doç. Dr. Emrah Akbaş Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümüne profesör olarak atandı.
Şubat
2023
Prof. Dr. Emrah Akbaş Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine Dekan olarak atandı.
13
Şubat
2023
Prof. Dr. Reyhan Atasü Topçuoğlu Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı olarak atandı.
????
Sosyal Hizmetler Akademisi 1967 mezunu Kutlu Savaş, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.
????
Sosyal Hizmetler Akademisi 1967 mezunu Kutlu Savaş, DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) müsteşar yardımcılığı görevinde bulundu.
????
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Bakımevi açıldı.
????
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde yüksek lisans öğretimine başlandı.
????
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde yüksek lisans öğretimine başlandı.
????
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde yüksek lisans öğretimine başlandı.
????
Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde tezsiz yüksek lisans öğretimine başlandı.
????
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler Programında tezli yüksek lisans öğretimine başlandı.
????
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde tezli yüksek lisans öğretimine başlandı.
????
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde tezsiz yüksek lisans (II. Öğretim) öğretimine başlandı.
????
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde doktora öğretimine başlandı.
????
Dicle Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde tezli yüksek lisans öğretimine başlandı.
????
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde tezli yüksek lisans öğretimine başlandı.
????
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde tezsiz yüksek lisans (İ.Ö) eğitimine başlandı.
????
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde doktora öğretimine başlandı.
????
İstanbul Üniversitesi Sosyal Politika ve Sosyal Çalışma Programında tezli yüksek lisans öğretimine başlandı.
????
İstanbul Sabahattin Zaim üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde doktora öğretimine başlandı.
????
İstanbul Sabahattin Zaim üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde tezli yüksek lisans öğretimine başlandı.
????
İstanbul Sabahattin Zaim üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde tezsiz yüksek lisans öğretimine başlandı.
????
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde tezli yüksek lisans öğretimine başlandı.
????
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde tezli yüksek lisans öğretimine başlandı.
????
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde tezli yüksek lisans öğretimine başlandı.
????
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde doktora öğretimine başlandı.
????
Selçuk Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde tezli yüksek lisans öğretimine başlandı.
????
Selçuk Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde doktora öğretimine başlandı.
????
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde tezli yüksek lisans öğretimine başlandı.
????
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde tezsiz yüksek lisans öğretimine başlandı.
????
Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde tezli yüksek lisans öğretimine başlandı.
????
Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde tezli yüksek lisans (II. Öğretim) eğitimine başlandı.
????
Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde tezsiz yüksek lisans öğretimine başlandı.
????
Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde Sosyal Hizmet Kurumları Yönetimi Programında tezsiz yüksek lisans öğretimine başlandı.
????
Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde doktora öğretimine başlandı.

Bize katkıda bulunmak isterseniz aşağıdaki form ile iletişime geçebilirsiniz.

BİLDİRİM FORMU