Genç İstihdam Destekleniyor

Genç İstihdamının Desteklenmesi Projemizle İlgili Son Haberler:
Proje Başarıyla Sürdürülmektedir

Tanıtım Etkinlikleri

Proje sahibi ve ortağı kuruluşlarla, ilgili STÖ’lere, meslek yüksek okullarına ziyaretler yapılmış, toplantılar gerçekleştirilmiştir. Kastamonu’da gençlerin yoğunlukta olduğu alanlara dağıtılmak üzere 500 adet broşür basılmıştır.

Proje uygulama yeri Daday’da, Kastamonu’da yakın köy ve kasabalarda binalara, caddelere, işyerlerinin camlarına asılmak üzere 200 adet afiş basılmıştır.

Gazetelerde eğitimlerimiz başladıktan sonra gelişmelerle ilgili olarak haberler yayınlanmıştır.

Eğitimlerin ve projeyle ilgili diğer gelişmelerin,güncel haberlerin duyurulması için www.gencistihdamdaday.com web sitesi yaptırılmıştır. Projeyle ve eğitimlerle ilgili her türü gelişme web sitemiz üzerinden izlenebilmektedir.

30 Haziran itibariyle hizmetler ve etkinlikler hakkında web üzerinden sunulan bilgilere ulaşan, veritabanını kullanan kişi sayısı 1186’dır. Oluşturduğumuz web sitesi sayesinde farklı şehirlerde okumakta olan üniversite öğrencilerinden de yaz dönemi için başvurular alınmıştır.

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM VE DANIŞMA MERKEZİ (GEDAM)

Eğitim etkinliklerinin proje sonrası da sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla eğiticilerin eğitimi seminerleri aracılığıyla herhangi bir mesleğin girişimcilik ve işletmecilik boyutlarında bilgi ve becerilerini artırmak isteyen istihdam sorunlu gençlere bir eğitim ortamı yaratılması amacıyla proje ortağı olan Daday Belediyesi bünyesinde Girişimcilik Eğitim ve Danışma Merkezi kurulmuştur.

Eğiticilerin eğitimi seminerine katılan eğitimciler gönüllü eğitim koordinatörümüz Nevriye Kayış önderliğinde eğitimlerimizin ilk iki haftası süresince karşılaşılan güçlükleri sorun haline gelmeden çözümlemek ve örnek aldığımız yapılandırıcı eğitim sistemi temelinde kursiyerlerin daha etkin ve verimli bir eğitim sürecinden geçmesini sağlamak amacıyla GEDAM’da çalışmaları yönlendirmişlerdir. Eğiticilerin eğitimi seminerinde edinilen bilgiler ışığında kurs ve eğitimlerin planlanması yapılmış, eğitim malzemelerinin ve veritabanının hazırlığı konusunda çalışmalar yapılmıştır.

GEDAM’da SABEV kitaplığından götürülen ve yeni satın alınan girişimcilik üzerine birçok kitapla bir kütüphane oluşturulmuştur.

Proje yönetim komisyonu tarafından oluşturulan ölçütler çerçevesinde kurs başvuruları bu merkezde değerlendirmeye alınmıştır.

Eğitim materyallerinin ve ders kitapçıklarının hazırlığı, kursiyerler ve eğitimcilere uygulanan anket sonuçlarının değerlendirilmesi, kursiyerlere yapılan memnuniyet anketlerinin sonucunda eğitimciler ve kursiyerler arasında ortak çözüm arayışlarının sunulduğu bir platform oluşturmak Danışmanlık Merkezi (GEDAM)’nin proje etkinliklerinde yazılı olmayan fakat yönetim kurulu toplantıları sonucu yapılması kararlaştırılan etkinlikleri arasındadır.

Eğiticilerin Eğitimi

Etkinlik eğitimcilerin eğitimini kapsamaktadır. Etkinliğe ek olarak oryantasyon çalışması yapılması kararlaştırılmıştır. Kursiyerlerimize yönelik olan bu eğitimle onların düzeylerinin ve girişimcilik eğilimlerinin saptanması ve eğitime başlamadan önce eğitimcilere sunulacak verilerin sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca bu eğitim girişimcilik eğitimi öncesi psiko-sosyal destek verilen ve kursiyerlerin güvenlerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların yapıldığı bir platform olmuştur.

Eğiticilerin eğitimi etkinliğiyle hedef kitleye verilecek eğitimler ve projenin içeriği, hedef kitlenin psikolojik, sosyolojik özellikleri, eğitimin genel hedefleri, hedef kitle için belirlenebilecek eğitim yöntemleri, hedef kitlenin motivasyonu, hedef kitlenin ders sürecini izleyebilmesi için alınabilecek önlemler, ders dışı konular ve sınırlar, hedef kitleyle yapılabilecek çalışmalar üzerine iki günlük bir eğitim semineri düzenlenmiştir. Hedef kitlenin özellikleri ve eğitimin sosyal çevresi dikkate alınarak uygulanacak eğitim programının nasıl bir içerikle ve yöntemle verileceği tartışılmış, hazırlanan ders programı ve uygulaması konusunda eğiticilerin görüşleri alınmıştır.

Hedef Kitle Eğitimleri Tamamlandı

Hedef kitle eğitimleri 28 Şubat’ta 30 kişilik ilk grubumuzla başlamıştır. Birinci ve ikinci grup eğitimlerimiz sona ermiştir. Üçüncü ve son grup eğitimlerimiz 20 Haziran’da başlamıştır ve 12 Ağustos’ta sona erecektir. Her üç gruba Girişimcilik dersi eğitmenimiz Fatoş Demirel, Kooperatifçilik ders eğitmenimiz Dr. Cavit Elgezdi, Pazarlamacılık dersi eğitmenimiz Levent Konuk ve Pratik İngilizce dersi eğitmenimiz Ceren Demirdöven ile verilmiş ve başarılı bir biçimde tamamlanmıştır. 30’ar kişilik her üç grubun eğitimleri sekizer hafta tam gün olarak sürdürülmüş ve eğitici ekip yardımcı elemanlarla desteklenmiş ve derslere alandan girişimciler getirilerek, görüşleri alınarak dersler renklendirilmiştir.

Her eğitimden sonra eğitimin beklentileri karşılama düzeyini değerlendirmek üzere geribildirim anketleri doldurulmuştur. Bu anketler değerlendirilerek eğitimden maksimum verimliliğin alınması hedeflenmiştir.

Projenin şu ana kadarki sonuçlarıyla ilgili değerlendirme

Proje uygulama birimi gerçekleştirmekte olduğu toplantılar ve diğer STÖ’ler ve üniversitelerle yaptığı görüşmelerle giderek daha fazla deneyim kazanmıştır ve kazanmaktadır. Ayrıca İŞKUR müdürlükleriyle ve diğer proje yönetim komisyonlarıyla yapılan görüşmelerle projenin olumlu sonuçlanması açısından bir sinerji yaratılmıştır ve yaratılmaktadır.

Eğitim öncesi yapılan oryantasyon çalışmalarıyla, kişilerin girişimcilik özelliklerinin yanında kişisel özelliklerinin de önemli olduğunun vurgulanması özgüvenlerinin artmasına, genç istihdamının önündeki engellerin aşılması konusunda bilinç düzeyinde artış sağlanmasına, grup ve eğitimcilerimiz arasında bir sinerji yaratılmasına neden olmuştur.

Projenin duyurulması için basında çıkan haberler ve oluşturulan web sitesiyle kamuoyunun projeden ve etkinliklerden haberdar olması ve AB’nin soyut bir kavram olmaktan çıkarak somut bir gerçeklik olarak algılanması sağlanmıştır.